پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس اول: من حق دارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس دوم: من مسئول هستم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس سوم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس پنجم: همدلی و همیاری در حوادث

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هفتم: تولید و توزیع

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هشتم: مصرف

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس دهم: ایران، خانه ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس یازدهم: تنوع آب و هوای ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس دوازدهم: حفاظت از زیستگاه‌های ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس سیزدهم: جمعیت ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهاردهم: منابع آب و خاک

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس پانزدهم: گردشگری چیست؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس شانزدهم: جاذبه‌های گردشگری ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و یکم: اوضاع اجتماعی ایران باستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و دوم: اوضاع اقتصادی در ایران باستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و سوم: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و چهارم: دانش و هنر در ایران باستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتابکار انگلیسی هفتم-درس اول: my name

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس دوم:My classmates

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس سوم:My age

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس چهارم:My Family

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس پنجم:My Appearance

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم-درس ششم: My House

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس هفتم: My Address

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس اول

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس سوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس ششم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس هفتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس هشتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس نهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس یازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دوازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل اول،درس اول:زنگ آفرینش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل اول،درس دوم:چشمه ی معرفت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل دوم،درس سوم:نسل آینده ساز

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل دوم،درس چهارم:زیبایی شکفتن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل آزاد،درس پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس ششم:قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس هفتم:علم زندگانی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس هشتم:زندگی همین لحظه هاست

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل چهارم،درس نهم:نصیحت امام

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل چهارم،درس دهم:کلاس ادبیات

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل چهارم،درس یازدهم:عهدوپیمان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس دوازدهم:خدمات متقابل اسلام و ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس سیزدهم:اسوه ی نیکو

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس چهاردهم:امام خمینی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل ششم،درس شانزدهم:آدم آهنی و شاپرک

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل ششم،درس هفدهم:ما می توانیم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش اول،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش دوم،فصل چهارم:مواد پیرامون ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش سوم،درس پنجم:از معدن تا خانه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمربن علوم هفتم-بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم،درس دوازدهم:سفره سلامت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم-بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط

بیشتر بخوانید »

جواب تمرين عربی هفتم-درس اول:قيمَةُ الِعْلمِ،نورُ الْكَلام و كَنزُ الْكُنوزِ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم- درس دوم، بخش اول

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش دوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش سوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس سوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم- درس چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس ششم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس هفتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس هشتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس نهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی هفتم-درس دهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson 1: my name

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson2: My Classmates

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson3: My Age

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson4: My Family

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson5: My Appearance

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson6: My House

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson7: My Address

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson8: My Favorite Food

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس اول: بینای مهربان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس دوم: استعانت از خدا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس سوم: تلخ یا شیرین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس پنجم: پیامبر رحمت

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!