پایه نهم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس اول: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس دوم: حرکات زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس سوم: چهره زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس چهارم: آب فراوان، هوای پاک

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس ششم: زیست بوم‌ها در خطرند

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس هفتم: جمعیت جهان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس هشتم: بی عدالتی و نابرابری در جهان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس نهم: ایرانی متحد و یکپارچه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس دهم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس یازدهم: تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس دوازدهم: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس سیزدهم: نهضت مشروطه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس پانزدهم: انقلاب اسلامی ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس شانزدهم: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفدهم: فرهنگ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس هجدهم: هویت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس نوزدهم: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیستم: آرامش در خانواده

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و یکم: نهاد حکومت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و دوم: حقوق و تکالیف شهروندی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و سوم: بهره‌وری چیست؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و چهارم: اقتصاد و بهره‌وری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس اول:Personality

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم – درس دوم:Travel

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس سوم:Festivals and Ceremonis

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس چهارم:Services

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس پنجم:Media

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس ششم:Health and Injuries

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس اول

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس دوم

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس سوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس ششم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس هفتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس هشتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس نهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس دهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس یازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل اول،درس اول:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل اول،درس دوم:عجایب صنع حق تعالی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل دوم،درس سوم:مثل آیینه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل دوم،درس چهارم:هم نشین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم،درس ششم:آداب زندگانی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم درس هفتم:پرتو امید

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم،درس هشتم:هم زیستی با مام میهن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس نهم:راز موفقیت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس دهم:آرشی دیگر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل پنجم،درس دوازدهم:پیام آور رحمت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل پنجم،درس سیزدهم:آشنای غریبان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل پنجم،درس چهاردهم:پیدای پنهان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل ششم،درس شانزدهم:آرزو

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل ششم،درس هفدهم:شازده کوچولو

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس اول:مواد و نقش آن ها در زندگی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس چهارم:حرکت چیست؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس پنجم:نیرو

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس ششم:زمین ساخت ورقه ای

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم- درس هفتم:آثاری از گذشته زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس هشتم:فشار و آثار آن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس فصل نهم:ماشین ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس دهم:نگاهی به فضا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس یازدهم:گوناگونی جانداران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس دوازدهم:دنیای گیاهان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس سیزدهم:جانوران بی مهره

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم- درس چهاردهم:جانوران مهره دار

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم – درس پانزدهم:باهم زیستن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس اول

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم – درس چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرين عربي نهم-درس پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس ششم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس هفتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی-درس هشتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس نهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس دهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم- Lesson1: Personality

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم- Lesson2: Travel

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم- Lesson3: Festivals and Ceremonies

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم- Lesson4: Services

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم- Lesson5: Media

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین زبان انگلیسی نهم- Lesson6: Health and injuries

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس اول: تو را چگونه بشناسم؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس دوم: در پناه ایمان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس سوم: راهنمایان الهی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس چهارم: خورشید پنهان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس پنجم: رهبری در دوران غیبت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس ششم: وضو، غسل و تیمم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس هفتم: احکام نماز

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس هشتم: همدلی و همراهی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس نهم: انقلاب اسلامی ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس دهم: مسئولیت همگانی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس یازدهم: انفاق

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس دوازدهم: جهاد

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!