پایه ششم

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس اول: یکتا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس دوم: بهترین راهنمایان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس سوم: سرور آزادگان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس چهارم: باغ سّری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس پنجم: شتربان با ایمان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس ششم: سیمای خوبان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس هفتم: دست در دست دوست

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس هشتم: دوران غیبت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس نهم: جهان دیگر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس دهم: آداب زندگی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس یازدهم: راه تندرستی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس دوزادهم: سفرهای با برکت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس سیزدهم: عید مسلمانان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین‌ هدیه‌های آسمان ششم- درس چهاردهم: راز موفقیت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس پانزدهم: حماسه آفرینان جاودان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس شانردهم: زیارت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس هفدهم: دانش‌آموز نمونه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس اول:معرفت آفریدگار

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس دوم:پنجره های شناخت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس سوم:هوشیاری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس چهارم:داستان من و شما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس پنجم:هفت خان رستم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس ششم:ای وطن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درش هشتم:دریا قُلی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درش نهم:رنج هایی کشیده ام که مپرس

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس دهم:عطّار و جلال الدّین محمّد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس یازدهم:شهدا خورشیدند

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس دوازدهم:دوستی و مشاوره

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس چهاردهم:راز زندگی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس پانزدهم:میوه ی هنر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس شانزدهم:آداب مطالعه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش ششم-درس هفدهم:ستاره ی روشن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس اول: دوستی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس دوم: آداب دوستی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس سوم: تصمیم‌گیری چیست؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس چهارم: چگونه تصمیم بگیریم؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس پنجم: عوامل موثر در کشاورزی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس ششم: محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس هفتم: طلای سیاه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس هشتم: انرژی را بهتر مصرف کنیم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس نهم: پیشرفت‌های علمی مسلمانان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس دهم: چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس یازدهم: اصفهان نصف جهان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس دوازدهم: چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس سیزدهم: برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس چهاردهم: برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس پانزدهم: انواع لباس

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس شانزدهم: لباس از تولید تا مصرف

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس هفدهم: ویژگی‌های دریاهای ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس هجدهم: ویژگی‌های دریاهای ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس نوزدهم: همسایگان ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس بیستم: مطالعه‌ی موردی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس بیست‌و‌یکم: استعمار چیست؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس بیست‌و‌دوم: مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس بیست‌و‌سوم: خرمشهر در چنگال دشمن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس بیست‌و‌چهارم: خرمشهر در دامان میهن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس اول

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس دوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس سوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس ششم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس هفتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس هشتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس نهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس دهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس یازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس دوازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس سیزدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن ششم- درس چهاردهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل اول،درس اول:معرفت آفریدگار

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل اول،درس دوم:پنجره های شناخت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل دوم،درس سوم:هوشیاری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل دوم،درس چهارم: داستان من و شما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل دوم،درس پنجم:هفت خان رستم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل سوم،درس ششم:ای وطن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل سوم،درس هفتم:درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل سوم،درس هشتم:دریاقلی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل چهارم،درس نهم:رنج هایی کشیده ام که مپرس

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل چهارم،درس دهم:عطار وجلال الدین محمد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل چهارم، درس یازدهم:شهدا خورشیدند

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل پنجم،درس دوازدهم:دوستی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل پنجم،درس سیزدهم:درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل پنجم،درس چهاردهم:راز زندگی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل ششم،درس پانزدهم:میوه ی هنر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل ششم،درس شانزدهم:آداب مطالعه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی ششم-فصل ششم،درس هفدهم:ستاره ی روشن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس اول:زنگ علوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس دوم:سرگذشت دفتر من

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم – درس سوم:کارخانه ی کاغذ سازی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس چهارم:سفر به اعماق زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم- درس پنجم:زمین پویا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس ششم:ورزش و نیرو(1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس هفتم:ورزش و نیرو (2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس هشتم:طرّاحی کنیم و بسازیم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس نهم:سفرانرژِی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس دهم:خیلی کوچک،خیلی بزرگ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس یازدهم:شگفتی های برگ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس دوازدهم:جنگل برای کیست؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم ششم-درس سیزدهم:سالم بمانیم!

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!