پایه پنجم

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس اول: دسته گلی از آسمان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس دوم: تنها او

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس سوم: ………………..

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس پنجم: گل صد برگ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس ششم: مال مردم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس هفتم: رنگین کمان جمعه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان پنجم-درس هشتم: دو نامه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس نهم: یک جهان جشن!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس دهم: در ساحل دجله

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس یازدهم: سروِ سربلند سامرا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس دوازدهم: خورشید پشت ابر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس سیزدهم: کوچک‌های بزرگ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس پانزدهم: بهمن همیشه بهار

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس شانزدهم: روزنامه‌های دیواری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس هفدهم: اینها و آنها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس اوّل:تماشاخانه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس دوم:فضل خدا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس سوم:رازی و ساخت بیمارستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس چهارم:بازرگان و پسران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس پنجم:چنار و کدوبُن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس ششم:سرود ملّی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس هشتم:دفاع از میهن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس نهم:نام آوران دیروز،امروز،فردا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس دهم:نامِ نیکو

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس یازدهم:نقش خردمندان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس چهاردهم:شجاعت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس پانزدهم:کاجستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس شانزدهم:وقتی بوعلی،کودک بود

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش پنجم-درس هفدهم:کار و تلاش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس دوم: احساسات ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس سوم: همدلی با دیگران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس چهارم: من عضو گروه هستم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس پنجم: جمعت ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس ششم: منابع آب ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس هشتم: راه‌ها و حمل و نقل (1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس نهم: راه‌ها و حمل و نقل (2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس دهم: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس یازدهم: کشورهای همسایه (1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم-درس دوازدهم: کشورهای همسایه (2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس چهاردهم: زندگی در نواحی مختلف جهان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس پانزدهم: بازگشت از سفر حج

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس شانزدهم: مدینه، شهر پیامبر (ص)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس هفدهم: سفر به کربلا (1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس هجدهم: سفر به کربلا (2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس نوزدهم: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس بیست و یکم: کشورگشایان بی‌رحم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم- درس بیست و دوم: بازسازی ویرانه‌ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس اول

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس دوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس سوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس ششم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس هفتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس هشتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس نهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس دهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس یازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن پنجم- درس دوازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل اول،درس اول:تماشاخانه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل اول،درس دوم:فضل خدا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل دوم،درس سوم:رازی و ساخت بیمارستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل دوم،درس چهارم:بازرگان وپسران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل دوم،درس پنجم:چنار و کدوبن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل سوم،درس ششم:سرود ملی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل سوم،درس هفتم:فرهنگ بومی(درس آزاد)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل سوم،درس هشتم:دفاع از میهن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل چهارم،درس نهم:نام آوران دیروز،امروز،فردا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل چهارم،درس دهم:نام نیکو

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل چهارم،درس یازدهم:نقش خردمندان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل چهارم،درس دوازدهم:درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل پنجم،درس سیزدهم:روزی که باران می بارید

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل پنجم،درس چهاردهم:شجاعت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم- فصل پنجم،درس پانزدهم:کاجستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل ششم،درس شانزدهم:وقتی بوعلی،کودک بود

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی پنجم-فصل ششم،درس هفدهم:کار وتلاش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم – درس اول: زنگ علوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوم:مادّه تغییر می کند!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم – درس سوم : رنگین کمان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس چهارم:برگی از تاریخ زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس پنجم:حرکت بدن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس ششم:چه خبر؟(2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس نهم:کارها آسان می شود(2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دهم:خاک با ارزش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس یازدهم:بکارید و بخورید!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|صفحه 1

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|صفحه 2

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم| صفحه 3

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|صفحه 4

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|کاوشگری صفحه 5

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|ادامه ی کاوشگری و فکرکنید صفحه 6

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 7

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!