پایه چهارم

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس اول: دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم-درس دوم: کودکی بر آب

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس سوم: ما به مسجد می‌رویم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم-درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد!

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس ششم: حرمی با دو گنبد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس هفتم: نماز در کوهستان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس هشتم: دیدار دوست

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس نهم: کودک شجاع

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس دهم: روشن‌ترین شب

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس یازدهم: ………………..

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس دوازدهم: روزی برای همه بچه‌ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس سیزدهم: خاله نرگس

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهاردهم: اوّلین بانوی مسلمان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس پانزدهم: یک ماجرای زیبا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس شانزدهم: اسب طلایی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس هفدهم: آقای بهاری،خانم بهاری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس هجدهم: چشمان همیشه باز

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس نوزدهم: خدا جون از تو ممنونم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس اول:آفریدگار زیبایی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس دوم:کوچ پرستوها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس سوم:راز نشانه ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس چهارم:ارزش علم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس پنجم:رهایی از قفس

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس ششم:آرش کمانگیر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس هفتم:مهمان شهر ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس دهم:باغچه ی اطفال

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس یازدهم:فرمانده دل ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس دوازدهم:اتّفاق ساده

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس سیزدهم:لطف حق

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس پانزدهم:شیر و موش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس شانزدهم:پرسشگری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین نگارش چهارم-درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس اول: همسایه ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس دوم: اینجا محله ماست

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس سوم: خرید و فروش در محله

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم-درس چهارم: نقشه‌ی محله‌‌‌ی ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس پنجم: زندگی در شهر و روستا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس ششم: جهت‌های جغرافیایی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس هفتم: جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس نهم: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس دهم: مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کردند؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس یازدهم: سفری به شهر باستانی همدان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس دوازدهم: سفری به تخت جمشید (1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم-درس سیزدهم: سفری به تخت جمشید (2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس پانزدهم: کوه‌ها و دشت‌های زیبا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس شانزدهم: آب و هوا

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس هفدهم: نواحی آب و هوایی ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس هجدهم: پوشش گیاهای و زندگی جانوری در ایران

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم-درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس بیستم: نشانه‌های ملی ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس بیست و یکم: تقویم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس بیست و دوم: روزهای مهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس اول

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس دوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم-درس سوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس چهارم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم: درس پنجم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس ششم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس هفتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم-درس هشتم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم-درس نهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس دهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس یازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس دوازدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس سیزدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم-درس چهاردهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن چهارم- درس پانزدهم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل اول،درس اول:آفریدگار زیبایی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل اول،درس دوم:کوچ پرستوها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم ،درس سوم:راز نشانه ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل دوم،درس چهارم: ارزش علم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم،درس پنجم:رهایی از قفس

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل سوم ،درس ششم:آرش کمان گیر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل سوم ،درس هفتم:مهمان شهر ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل چهارم ، درس هشتم: درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل چهارم،درس نهم:درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس دهم:باغچه ی اطفال

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس یازدهم:فرمانده ی دل ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس دوازدهم:اتفاق ساده

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم،درس سیزدهم:لطف حق

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم درس چهاردهم:ادب ازکه آموختی؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم،درس پانزدهم:شیر و موش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس شانزدهم:پرسشگری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم – درس 1: زنگ علوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم – درس 2: مخلوط ها در زندگی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم- درس 3: انرژی نیاز هر روز ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم- درس 4: انرژی الکتریکی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم – درس پنجم:گرما و مادّه

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم -درس ششم:سنگ ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم – درس هفتم: آهن ربا در زندگی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم-درس هشتم: آسمان در شب

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم-درس نهم: بدن ما(1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم – درس دهم: بدن من (2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم – درس یازدهم: بی مهره ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم چهارم – درس دوازدهم:گوناگونی گیاهان

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!