پایه هشتمحل تمرین هشتم عربی

جواب تمرین عربی هشتم-درس هشتم

حل تمرین عربی هشتم|درس هشتم

الدرس الثامن

الِْاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ صفحه 98

تَخْرُجُ عُصْفورَةٌ مِنْ عشُِّها في مَزرَعَةٍ کَبيرَةٍ وَ تَقولُ لِفِراخِها:
«يا فرِاخي، عَليَکُنَّ بِمُراقَبَةِ حَرَکاتِ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ. ماذا يَقولُ وَ يَفعَلُ»

گنجشک از لانه اش در مزرعه بزرگ خارج می شود و به جوجه هایش می گوید:

ای جوجه ها،  شما باید مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید  ، چه می گوید و چه کار می کند!
الَفَْرْخُ الْاوَّلُ: صاحِبُ المَْزرَعَةِ مَعَ جارِەِ يَذهَبانِ إلیٰ شَجَرَتَينِ وَ يَجلِسانِ بَينَهُما.

جوجه اول: صاحب مزرعه همراه همسایه اش به سوی دو درخت می روند و بین آن می نشینند.
الَفَْرْخُ الثاّني: زَوجَةُ صاحِبِ المَْزرَعَةِ وَ جارَتُها تَذهَبانِ إلیٰ نَفْسِ الشَّجَرَتَينِ.

جوجه دوم: همسر صاحب مزرعه و همسایه شان به سوی همان دو درخت می روند.

اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلْجيرانُ يَجلِسونَ عَلَی الْيَمينِ.

جوجه سوم: همسایه ها(مذکر) در سمت راست می نشینند.
اَلْفَرْخُ الْاوَّلُ: اَلْجاراتُ يَجْلِسْنَ عَلَی الْيَسارِ.

جوجه اول: همسایه ها (مونث) در سمت چپ می نشینند.
اَلْفَرْخُ الثّاني: مَا الْخَبَرُ؟ ماذا يَفعَلونَ؟ أَ هذِەِ ضيافَةٌ؟

جوجه دوم: چه خبر است؟ چه کار می کنند؟ آیا این مهمانی است؟
اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلنِّساءُ يَجلِبْنَ الطَّعامَ وَ الْخُبْزَ وَ يَجلِسْنَ جَنْبَ الْمائِدَةِ.

جوجه سوم:  خانم ها غذا  و نان می آورند و کنار سفره می نشینند.
اَلْفَرْخُ الْاوَّلُ: اَلرِّجالُ يَجمَعونَ الْحَطَبَ وَ يَجلِبونَ الْماءَ وَ بَعْدَ ذٰلِكَ یَلْعَبونَ.

جوجه اول: مردان هیزم جمع می کنند و آب می آورند و بعد آن بازی می کنند.
 تَرجِعُ الْأُمُّ وَ تَسْأَلُ فِراخَها «ماذا حَدَثَ»؟

مادر بر می گردد و از جوجه هایش می پرسد “چه اتفاقی افتاد؟”
اَلْفَرْخُ الثّاني: صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ جيرانِهِ لِجَمْعِ الْقَمْح.ِ عَليَنا بِالفِْرارِ.

جوجه دوم : صاحب مزرعه از همسایه هایش برای جمع کردن گندم کمک خواست. ما باید فرار کنیم.
أُمُّ الْفِراخِ: لا؛ نَحْنُ في أَمانٍ في عُشِّنا.

مادر جوجه ها:خیر ، ما در لانه مان در امنیت هستیم.
فِي الْيَومِ الثّاني تَخْرُجُ الْعُصْفورَةُ مِنَ الْعُشِّ وَ تَقولُ لِفِراخِها:

«عَلَيکُنَّ بِالْمُراقَبَةِ؛ إضاعَةُ الْفُرصَة غُصَّةٌ »

در روز دوم گنجشک از لانه خارج می  شود و به جوجه هایش می گوید : باید مراقب باشید ، از دست دادن فرصت غم و اندوه است.

بَعْدَ رُجوعِ الُْامِّ قالَ الْفَرْخُ الثّالِثُ:

«صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ أَقْرِبائِهِ لِجَمْعِ الْمَحصولِ. عَلَينا بِالْفِرارِ»

بعد از بازگشت مادر ، جوجه سوم گفت :

صاحب مزرعه از نزدیکانش برای جمع کردن محصول کمک خواست. ما باید فرار کنیم.

أُمُّ الْفِراخِ: نَحنُ في أَمانٍ.

مادر چوچه ها : ما در امان هستیم.

فِي الْيَومِ الثّالِثِ:

اَلْفِراخُ: سَمِعْنا أَنَّ صاحِبَ الْمَزرَعَةِ يَقولُ :«سَأَبدَأُ بِجَمْعِ الْقَمحِ بِنَفْسي غَداً»

در روز سوم:

جوجه ها : شنیدیم که صاحب مزرعه می گوید: فردا خودم جمع کردن گندم را شروع خواهم کرد.

خافَتْ أُمُّ الْفِراخِ وَ قالَتْ:«اَلْآنَ عَلَينا بِالْمُهاجَرَةِ»  مادر جوجه ها ترسید و گفت: باید مهاجرت کنیم.

اَلْفِراخُ يَسْأَلْنَ أُمَّهُنَّ:« لِماذا عَلَينا بِالْمُهاجَرَةِ ؟! هوَ وَحيدٌ وَ بِلا صَديقٍ»

جوجه ها از مادرشان پرسیدند: چرا باید مهاجرت کنیم؟! او تنهاست و بدون هیچ دوستی است.

اَلُْامّ: عِندَما يَعْتَمِدُ الْنسانُ عَلیٰ غَيرِەِ؛ لا يَفعَلُ شَيئاً مُهِمّاً؛وَ عِنْدَما يَعْتَمِدُ عَلیٰ نَفْسِهِ؛ يَقدِرُ عَلیٰ کُلِّ شَيءٍ.

مادر: هنگامی که انسان به غیر او اعتماد می کند ، کار مهمی انجام نمی دهد ؛ و هنگامی که به خودش اعتماد می کند ، بر هر چیزی تواناست.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعل مضارع صفحه 101

1.ماذا يَفعَلونَ؟
هُمْ يَحصُدونَ الْقَمْحَ.

آن ها چه کار می کنند؟

آن ها گندم درو می کنند.

2.ماذا يَرفَعنَ؟
هُنَّ يَرفَعنَ جوَائزِهَُنَّ.

چه چیزی را بالا می برند؟

آن ها جایزه هایشان را بالا می برند.

3.إلیٰ أَينَ يَذهَبانِ؟
هُما يَذهَبانِ إلیٰ بَیتِهِما.

به کجا می روند؟

آن ها به خانه هایشان می روند.

4.أ هُما تَکتُبانِ فِي الدَّفتَرِ؟
لا؛ هُما تَنظُرانِ إلیٰ صورَتَینِ.

آیا آن ها در دفتر می نویسد؟

خیر، آن ها به دو تصویر نگاه می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فنّ ترجمه صفحه 102

به دو جملۀ زير دقتّ کنيد.
الف) أنَتمُا تَعْمَلانِ جَيِّدا =شما به خوبی کار می کنيد.
ب)هُما تَعْمَلانِ جَيِّدا = آنها به خوبی کار می کنند.

از کجا بدانيم معنای «تَعْمَلانِ» چیست؟

با استفاده از ضمیر موجود در جمله

با توجّه به قاعده ای که خوانديد؛ اين جمله ها را ترجمه کنيد.

١. هاتانِ الْبنِْتانِ تَکْتُبانِ واجِبَهمُا؛ أ أنَتمُا تَکْتُبانِ أَيضاً؟

این دو دختر تکالیفشان را می نویسند، آیا شما هم می نویسید؟

٢. هُما جارَتانِ نظَيفَتانِ . إنَّهمُا تَغسِلانِ ساحةَ البْيَتِ. أ أنَتمُا تَعرِفانِهِما؟

آن دو همسایه های پاکیزه هستند. قطعا آن ها حیاط خانه را تمیز می کنند. آیا شما آن  دو را می شناسید؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 103

با مراجعه به متن درس پاسخ درست کدام است؟

1. لمِاذا طلَبََ صاحِبُ الْمَزرَعَةِ الْمُساعَدَةَ؟  برای چه چیزی صاحب مزرعه طلب کمک کرد؟
لِجَمع مَحصولِ الْقَمْح برای جمع کردن محصول گندم

لِلضّيافَةِ تَحْتَ الشَّجَرةِ  برای مهمانی زیر درخت


2. مَتیٰ يَقْدِرُ الْإنْسانُ عَلیٰ کُلِّ شَيءٍ؟  چه زمانی انسان توانایی هر چیزی را دارد؟
عِنْدَما يعَتَمِدُ علَیَ الآخَرينَ. هنگامی که به دیگران اعتماد می کند.

عِنْدَما يَعْتَمِدُ عَلیٰ نَفْسِهِ. هنگامی که به خودس اعتماد می کند.


3. في أيَِّ يَومٍ خافتَْ أمُُّ الفِْراخ مِن صاحِبِ المَْزرَعَةِ؟ در کدام روز مادر جوجه ها از صاحب مزرعه ترسید؟
عِنْدَما بَدَأَ بِجَمْعِ الْمَحصولِ بِنَفْسِهِ. هنگامی که شروع به جمع کردن محصول به تنهایی کرد.

عِنْدَما طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ أَقْرِبائِهِ. هنگامی که از نزدیکانش طلب کمک کرد.


4. کَمْ عَدَدُ الْفِراخِ؟ تعداد جوجه ها چند تا بود؟
ثَلاثَةٌ 3 /  سِتَّةٌ 6


5. هَلْ کانَت الْمَزرَعَةُ صَغيرَةً؟ آیا مزرعه کوچک بود؟
نعََم؛ کانتَْ صَغيرَةً. بله ، کوچک بود. لا؛ کانَتْ کَبيرَةً. خیر ، بزرگ بود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 104

جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل مضارع خط بکشيد.

1.ألا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلٰکِنَّ أکثَرَهُم لا يعلَمونَ.

بدان که خدا وعده حق داد ولی بیشتر آن ها نمی دانند.

2. هٰذانِ الفَلّاحانِ يَزْرَعانِ الرُّزَّ فِي الرَّبيعِ.

این دو کشاورز برنج در بهار می کارند.

3. أُولٰئِكَ الْجاراتُ يَرْجِعْنَ مِنَ الضّيافَةِ.

آن همسایه ها از مهمانی باز می گردند.

٤. هاتانِ الطِّفْلَتانِ تَلْعَبانِ بَيْنَ الْشْجارِ.

این دو کودک بین درخت ها بازی می کنند.

5. هاتانِ الْجارَتانِ تَذهَبانِ إلَی الضّیافَةِ.

این دو همسایه به  مهمانی می روند.

6. إلیٰ أَينَ تَذهَبانِ، أَيَّتُهَا الْجارَتانِ؟

به کجا می روید ، ای همسایه ها(دو عدد)؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 105

 

1.يَکتُبُ أُولٰئِكَ الْمُجاهِدونَ رَسائِلَ.

آن محاهدان نامه ها را می نویسند.

2.تَخْدِمُ هٰؤُلاءِ الْمُجاهِداتُ لِنَصرِ وَطَنِهِنَّ.

این مجاهدان برای کمک به وطنشان خدمت می کنند.

3. ماذا يَزرَعونَ؟
يَزرَعونَ الْقَمْحَ.

چه چیزی می کارند؟ گندم می کارند.

4.ماذا يَجْمَعانِ؟
يَجْمَعانِ الْبُرتُقالَ.

چه چیزی جمع می کنند؟ پرتقال جمع می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 106

ترجمه کنيد.

ما رَجَعوا برنگشتند لا يَرْجِعونَ بر نمی گردند.
قَدَرا توانستند يَقْدِرانِ می توانند
يَصْدُقْنَ راست می گویند. صَدَقْنَ راست گفتند
يَأْمُرانِ دستور می دهند. سَوفَ يَأمُْرانِ دستور خواهند داد
ما نَظَرتُنَّ نگاه نکرديد لا تَنْظُرْنَ نگاه نمی کنید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 106

1. هاتانِ الْبِنتانِ الْعاقِلَتانِ………………………واجِبَهُما.

این دو دختر عاقل تکالیفشان را …. .

تَکتُبونَ

می نویسید

تَکتُبانِ  

می نویسند

2. اَلطُّلّابُ سَ ……………………… إلَی الصُّفوفِ غَداً.

دانش آموزان فردا به کلاس ها ….. .

يَرجِعونَ

خواهند رفت

رَجَعَتا

رفتند

3. اَلْمُسافِرانِ ……………………… إلَی الْفُندُقِ أَمْسِ.

مسافران دیروز به هتل ….

تَذهَبونَ

می روید

ذَهَبا 

رفتند

٤. اَلطّالِباتُ ………………………حَولَ عِلْمِ الْکيمياءِ.

دانش  آموزان در مورد علم شیمی …. 

يَسأَلْنَ

سوال می پرسند

يسَألَُ

سوال می پرسد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 106

در گروه های دو نفره مکالمه کنيد.

1. هَل عُشُّ عُصفورٍ في مَدرَسَتکِمُ (مَدرَسَتکُِنَّ)؟

آیا لانه گنجشک در مدرستان هست؟

لا

خیر

2. کمَ مُعَلمِّا عِندَكَ؟ (کَم مُعَلِّمَةً عِندَكِ؟)

چه تعداد معلم دارید؟

 اثنی عشر

12

3. لمِاذا تحَضُُر (تَحْضُیرنَ) فِي المَْدرَسَةِ؟

برای چه در مدرسه حاضر می شوید؟

لِتعلُم

برای یادگیری

4. مَتیٰ ترَجِعُ(تَرجِعينَ) إلیَ البْيَتِ؟

چه رمانی به خانه باز می گردی؟ 

بعد الظهر

بعد ظهر

5. أَينَ تَأکُلُ (تأَکلُينَ) الطعَّامَ؟

کجا غذا می خوری؟

فی غرفة

در اتاق

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

نورُ السَّماءِ صفحه 107

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1.إنّي رَأيْتُ أحَدَ عَشَرَ کَوکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأيْتُهُم لي ساجِدينَ.

قطعا 11 ستاره وخورشید و ماه را دیدم. آن ها را سجده کنان بر من دیدم.

2.لِلّه العِزَّةُ وَ لِرَسولِهِ  وَ لِلْمُؤمِنینَ وَلٰکِنَّ الْمُنافِقينَ لا يعلَمونَ.

عزت از آن خدا و رسول و مومنین است ولی منافقان نمی دانند.

3.لا ي علَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأرضِ الْغَيبَ إِلَّا اللهُ.

کسی آنچه در آسمان ها و زمین است نمی داند جز خدا.

4.إنَّمَا المؤمِنونَ إِخوَةٌ

قطعا مومنان برادرند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلْقُرآنیّات 108

1. ما هو أولَُّ مكَانٍ نزَلََ فيه القْرُآنُ الكْرَيم؟ُ

غار حِراء فی مَکَّة المُْكَرَّمَة.

اولین مکانی که قرآن در آن نازل شد چه بود؟

غار حرا در مکه.

2.ايُّ سورَة مَعروفةٌَ بِ «اُم القرآن»
سورَةُ الْحَمد.

سوره معروف به (مادر قرآن) چیست؟

سوره ” الحمد”

3. مَن هوَ أوَّلُ مَقتولٍ فِي الرضِ وَ لمِاذا؟

إنَّهُ هابيلُ، وَ هوَ مَقتولٌ بِسَببَِ حَسَدِ خيهِ قابيل.

اولین مقتول(کشته شده) روی زمین که بود و برای چه کشته شد؟

هابیل بود ، او به دلیل حسادت برادرش قابیل کشته شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!