حل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم – درس اول: زنگ علوم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوم:مادّه تغییر می کند!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم – درس سوم : رنگین کمان

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس چهارم:برگی از تاریخ زمین

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس پنجم:حرکت بدن

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس ششم:چه خبر؟(2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس نهم:کارها آسان می شود(2)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دهم:خاک با ارزش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس یازدهم:بکارید و بخورید!

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|صفحه 1

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|صفحه 2

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم| صفحه 3

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|صفحه 4

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|کاوشگری صفحه 5

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|ادامه ی کاوشگری و فکرکنید صفحه 6

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 7

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 8

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|کاوشگری صفحه ی 9

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فکرکنید وفعالیت صفحه 10

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فعالیت صفحه 11

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فکرکنید و فعالیت صفحه 12

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فعالیت و گفت و گو صفحه 13

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو صقحه 14

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|جمع آوری اطلاعات صفحه 15

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|گفت و گو و فعالیت صفحه 16

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 17

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 18

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|صفحه 19

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 20

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|کاوشگری و فعالیت صفحه ی 21

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 22

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|کاوشگری و جمع آوری اطلاعات صفحه 23

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 24

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 25

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 26

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|کاوشگری صفحه 27

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|صفحه 28

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|فکرکنید و گفت و گو صفحه 29

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|صفحه 30

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|کاوشگری صفحه 31

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|گفت و گو صفحه 32

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|گفت و گو و فکرکنید صفحه ی 33

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|فکرکنید و جمع آوری اطلاعات صفحه  34

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 35

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|پرسش های متن صفحه 36

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|کاوشگری و پرسش متن صفحه 37

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|گفت و گو و فکرکنید صفحه 38

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|فکرکنید و پرسش های  متن صفحه ی 39

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|فکرکنید و گفت و گو کنید صفحه 40

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|پرسش متن صفحه ی 41

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو صفحه ی 42 

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|فکرکنید صفحه ی 43

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|گفت و گو صفحه ی 44

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 45

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|فعالیت صفحه 46

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|گفت و گو وآزمایش کنید صفحه ی 47

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن وفعالیت صفحه ی 48

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن  صفحه ی 49

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|جمع آوری اطلاعات وفعالیت صفحه ی 50

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن صفحه ی 51

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|جمع آوری اطلاعات صفحه ی 52

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 53

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پرسش متن و فعالیت صفحه 54

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|گفت و گو صفحه ی 55

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|صفحه 56

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|آزمایش کنید و گفت و گو کنید صفحه 57

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پرسش متن و گفت و گو صفحه 58

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پاسخ پرسش و گفت و گو صفحه 59

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|صفحه 60

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|کاوشگری صفحه 61

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|فکرکنید و جمع آوری اطلاعات صفحه ی 62

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 63

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|پرسش متن و کاوشگری صفحه 64 

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|کاوشگری صفحه 65

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|کاوشگری صفحه 66

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|فعالیت و گفت و گو صفحه 67

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|فعالیت صفحه 68 

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 69

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|گفت و گو و پرسش متن صفحه 70

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|کاوشگری صفحه 71

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|صفحه 72

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فکرکنید و پرسش متن صفحه 73

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|مقایسه کنید صفحه 74

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فکرکنید صفحه ی 75

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فعالیت و پرسش متن صفحه ی 76

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فعالیت صفحه 77

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فعالیت صفحه 78

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 79

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 80

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|کاوشگری صفحه 81

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|صفحه 82

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت و گفت و گو صفحه 83

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 84

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 85

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|صفحه 86

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت و گفت و گو صفحه ی 87

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه 88

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|صفحه 89

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!