پایه نهمحل تمرین نهم کتاب کار انگلیسی

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس ششم:Health and Injuries

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس ششم:Health and Injuries

1-پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1. What happened to Amir?
□He breaks his leg.
He broke his leg.
2.Did you cut your finger yesterday?
Yes, I did.
□Yes, I do.
3.What happened to Samira’s eyes?
She hurt them
□She hurt it.
4.Did she eat in a restaurant?
□No, she wasn’t.
No, she didn’t.
5.Who burnt his hand?
Ali
□Him
6.Did mom call Sina?
□Yes, she called it.
Yes, she called him.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

2-مکالمه را با افزودن did یا didn`t کامل کنید.

Man: did you hit my car?
Reza: No, I didn‘t.
Man: Who did?
Reza: A little boy.
Man: How did a little boy hit my car?
Reza: He was on a bike.
Man:  did he hurt himself?
Reza: No, he didn‘t.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

۳- جملات را سؤالی کنید.


1.
Where did you play this morning?
We played in the yard this morning.
2. When did Ali and Omid participate in an online English course?
Ali and Omid participated in an online English course
last summer.
3. Who did speak English well?
Sima spoke English well.
4. What did Behnam send to his cousin?
Behnam sent a message to his cousin.
5. What did the children do in the afternoon?
The children saw the movie in the afternoon.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

4-با انتخاب کلمات مناسب از جدول، پنج جمله بسازید.

D C B A
leg(s) his break We
head(s) her twisted They
mother(s) their burned My teacher
hand(s) my hurt Sima
ankle(s) our look after Roya
back(s) your cut The worker
finger(s) its hit My sister

1.They twisted their ankles.

2. Sima cut her back.

3.Roya looked after her mother.

4.The worker hit his head.

5.My teacher  hurt her back.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

۵-گزارش مصدومان یک حادثه را بخوانید و سپس جملات را کامل کنید.

Students Kids Old people Injuries
0 1 1 Leg
1 2 2 Hand
0 4 3 Back
3 5 4 Head

Yesterday was very cold. It snowed heavily. 12 kids,
10 old people, and 4 students were hurt. One
kid broke his leg and two kids broke their hands. Three old
people hurt their backs and four old people hit 
their heads.. Three students also  hit their heads. The
firefighters and policemen were everywhere. They helped
people.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

۶-با در نظر گرفتن اتفاقات زندگی پارسا به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

He was born in Khorramabad. (1380)
He went to school. (1386)
He moved to Shiraz with his family. (1387)
He broke his hand. (1389)
He participated in Helal-e Ahmar ceremony. (1391)
He joined Helal-e Ahmar. (1392)

1. Where did Parsa live in 1383?
He lived in Khorramabad.
2. When did he join Helale-Ahmar?

He joined Helal-e-Ahmar in 1392.
3. Did he break his hand?

Yes, He did.
4. Did he go to school in Mashhad?

No, he didn′t.
5. What did he do in 1391?

He participated in Helal-e-Ahmar ceremony.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

۷-الف) کلمات مربوط به مضمون درس را بیابید. (6 کلمه)

 

ب) کلماتی را که یافته اید در جملات زیر قرار دهید.

1. Her finger is bleeding.
2. Reza broke his leg.
3. They twisted their ankle.
4. She hit her head into a door.
5. Her back hurts.
6. Her leg hurts a lot.

پ) کلمات را در ستون مناسب قرار دهید.

Verbs Body
broke leg
bleeding ankle
hit back

ت) با کلماتی که در جدول یافته اید چند جمله بسازید.

1.Stop hitting your head !

2.I didn′t break my leg yesterday.

3.You are bleeding right now!

4. Can you check my ankle , please?

5.They broke their hand in the game.

6. Does your back hurt so bad?

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

الف) سحر به متن انگلیسی گوش کرده و آن را یادداشت نموده است. آن را اصلاح کنید. (5 غلط)

Edit the following text. (five mistakes)

ب)این متن را دربارۀ خود بازنویسی کنید.

بر عهده ی دانش آموز

9-به پرسش های زیر دربارۀ خودتان پاسخ دهید.

(پاسخ برای هر دانش آموز متفاوت است و برای نمونه پر شده است)

1. Were you absent this Wednesday?
No,I wasn′t.
2. What did you eat for lunch this Sunday?

I ate rice and chicken for lunch this Sunday.
3. When did you come to school this Monday?

I came to school at 7:00 this Monday.
4. Who needed help at your home on Friday?

My mother needed help at home on Friday.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

10-زیر «افعال گذشته» این داستان خط بکشید.

Elina was a young and happy girl. When she was 7
years old, she had a bad accident. She was in the car
with her family. Their car hit a big tree. Elina hurt her
legs. She did not walk after the accident. But she was
very brave. She stayed at home and studied hard. She
wrote many nice stories. She became a famous writer.
She wrote stories for children.
Many children read her stories.

ب) بله یا خیر؟

No Yes
1. Elina was a boy.
2. When Elina was 7, her father broke his hand
3. She was brave
4. She hurt her legs.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

11- به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1. What happened to Elina when she was 7?

She had a bad accident.
2. Did she study at school?

No, She didn′t.
3. Who read her stories?

Many children read her stories.
4. Was she a famous writer?

Yes, she was.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!