پایه هفتمحل تمرین هفتم پیام های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس هشتم: افتخار بندگی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 92

به کمک دوستانتان در کلاس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آن‌ها نیازمند تلاش، تمرین و زحمت است ولی موجب رشد و پیشرفت انسان می‌شود.

  • عمل به دستورات خداوند که سخت است و نیاز به تمرین دارد ولی باعث رشد انسان می‌شود.
  • انجام دادن تکالیف مدرسه که معلم بر عده دانش ‌آموز می‌گذارد.
  • مسئولیت و کارهایی که پدر و مادر به فرزندان می‌دهند.

 

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 96

الف) از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟

جاهل از جاهل: نادرست

جاهل از عالم: درست

عالم از جاهل: نادرست

ب) باتوجه به شرایط کرجع تقلید، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

1- از دو نفر مجتهد، یکی از آن‌ها داناتر و دیگری مسن‌تر است، آیا مردم می‌توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟

خیر؛ چرا که بنا به شرایط مرجع تقلید، مرجع تقلید باید فردی عالم باشد پس باید از کسی که داناتر است تقلید شود.

2- کسانی که امسال به بلوغ می‌رسند، آیا می‌توانند از مرجعی که از دنیا رفته است تقلید کنند؟ چرا؟

خیر، افراد باید زمانی که مرجع تقلید خود را انتخاب می‌کنند آن مرجع تقلید زنده باشد و اگر بعد از انتخاب، مرجع تقلید فوت کند مشکلی ندارد و می‌توانند از همان مرجع تقلید کنند.

3- تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

یعنی برای شناخت احکام به متخصصی در احکام دین مراجعه کنیم.

4- سه مورد از شرایط مراجع تقلید را بیان کنید.

  • زنده باشد
  • شیعه دوازده امامی باشد
  • عادل باشد

 

پیام‌های آسمان هفتم: پیشنهاد صفحه 96

1- باتوجه به تاریخ تولدتان، روز رسیدن به افتخار بندگی خدا را مشخص کنید.

23 اردیبهشت 96

 

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 97

خدایا آنچه تو بر من وارد آورده‌ای، هیچ کس باز نَبَرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده‌ای، هیچ کس برنگرداند. دری را که تو بسته باشی. کَس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی، کَس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی، هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی، کسی مدد نرساند. الهی یاریمان کن.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!