پایه چهارمحل تمرین چهارم نگارش

جواب تمرین نگارش چهارم-درس دوازدهم:اتّفاق ساده

نگارش چهارم صفحه 69

1-کلمه های را که آخر آنها صدای /ه/ است در متن درس پیدا کنید و بنویسید.

شیشه-نوشته-پروانه-جبهه-نامه-همیشه

سایه-قطره-خانه-ساده-شانه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه70

2-با توجه به متن درس،کلمه های دو نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید.

باران-برف-ظرف-خوب-جبهه-خواند-دست

سایه-قرار-بلند-یک-قطره-تگرگ-خانه

3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

حکیم دانا اندیشید.

اندیشید
حکیم دانا

دختر کوچولو خوابید.

خوابید
دختر کوچولو

معلّم مهربانم خندید.

خندید
معلّم مهربانم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه71

1-ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید؛سپس مانند نمونه برای هر حرف،دو کلمه بنویسید.

قطره:ق ط ر ه

ق:مقرّرات-اتّفاق

ط:خاطره-خطر

ر:مصرف-تصرّف

ه:ماشه-مهارت

2-پانزده کلمه ی جدید که در کتاب«مطالعات اجتماعی» خوانده اید، بنویسید.

فعّالیت-مذهبی-عزاداری-اطّلاعات-غلبه-عطا-عقیده هگمتانه-دیااِکو-چاپارخانه-پاسارگاد-سلوکیان-جلگه-مقدونی امپراتوری-اردشیر-طاق بستان-سنگ نگاره-مراتع-بلوط

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه72

2-در هر ستون به جای حرف اول،دوم و سوم کلمه ی «موش»،یک حرف جدید بنویس تا کلمه های معناداری ساخته شود.

گوش

دوش

شوش

جوش

ماش

میش

مکش

منش

مور

موز

موم

موی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه73

1-کلمه ی«او» در سطر سوم به چه کسی اشاره دارد؟

امیر نوح ساسانی

2-چرا نویسنده در سطر دوم کلمه ی«اما»را به کار برده است؟

دو جمله را که تا حدودی معنیشان ضد هم است را به هم پیوند داده است.

3-چرا ویسنده در سطر چهارم«و»را به کار برده است؟

دو جمله را به هم وصل کرده است.

4-این داستان دو پیام مهم داشت.آن دو پیام چه بود؟

علم فراوان بوعلی-ارزش بیشتر علم و دانش نسبت به مال و ثروت

5-به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست؟چرا؟

گنج علم- ارزش علم در حدی است که بوعلی خواندن کتاب و کسب علم را به ثروت و دارایی ترجیح می دهد.بنابراین می توان آن را به گنج تشبیه کرد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه74

موضوع بندهای دوم تا پنجم را بنویسید.

بند دوم:

طبیعت زیبای بهار-میوه های بهاری-گل های رنگارنگ

بند سوم:

میوه های لذیذ تابستان

بند چهارم:

رنگ برگ درختان مختلف در پاییز

بند پنجم:

سفیدی و برف زمستان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!