پایه چهارمحل تمرین چهارم نگارش

جواب تمرین نگارش چهارم-درس دهم:باغچه ی اطفال

نگارش چهارم صفحه58

1-با توجه به متن درس واژه ها را کامل کنید.

سرگذشت-خویش-اقامت-خشنود-نمی پذیرند-اطفال-تصویر-استاد

2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

حرفه ی -طاق-طبع-راضی-فراوان-برگزیده

3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

حکیم اندیشید.

اندیشید
حکیم

مینا خندید.

خندید
مینا

مهرداد خوابید.

خوابید
مهرداد

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه59

1-با توجه به متن درس،کلمه هایی که حروف زیر را دارند،پیدا کنید و بنویسید

قـ ق

نقّاشی-عشق-قطعه-منقل-وقت-اتاق-طاق-قفقاز-قنّادی-رونق-شوق-اقامت-ذوق-قریحه-مقصود-قبول-سرمشق

عـ ـعـ ـع ع

اعتماد-اختراع-ابداع-طبع-اجتماع-فعّالیت-معلّم-شعله-عاجز-تعطیل-عشق-شعر-قطعه

2-پنج جمله از متن درس را که به نظرتان جالب است،بنویسید.

قطعه زغالی از کنار منقل کرسی بیرون آوردم و با آن،شعرم را بر دیوار نوشتم.

پدرم در ساختن طاق مسجد و گج بری استاد بود.

من که در شعله فروزان خدمت به مردم و میهن می سوختم.

دریافتم که کودکان تبریز پیش از رفتن به مدرسه یا در کوچه و بازار سرگردانند یا آتش ذوق و قریحه ی آنها در کنج خانه ها خاموش می شود.

روزها و شب های بسیاری را در کار ابداع الفبای ویژه ی ناشنوایان گذراندم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه60

2-در متن درس،کلمه هایی را پیدا کنید که با نشانه های داخل بادبادک آغاز می شوند؛آنها را در دنباله های بادبادک بنویسید.

س

سرد-سال-سختی-ساختن-سرمشق

ک

کودک-کنجکاو-کتاب-کاغذ-کوه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه61

در متن درس جملاتی را که با«امّا»،«ولی» و «زیرا» به هم وصل شده اند؛پیدا کنید و در کادر زیر بنویسید.

پدرم در ساختن طاق مسجد و گچ بری استاد بود؛امّا در همه ی ماه های سال نمی توانست به کار بنّایی بپردازد.

آن وقت پدرم به قنّادی می پرداختو از این راه خانواده ی خود را اداره می کرد؛امّا قنّادی رونقی نداشت و زندگی به سختی می گذشت.

نزد پدر،حرفه ی بنّایی و قنّادی را یاد گرفتم؛ولی هیچ یک از این کارها طبع پرشور و ذهن جویای مرا راضی نمی کرد.

او راست می گفت؛زیرا آنها نه تنها نمی توانستند به کودکش خواندن و نوشتن بیاموزند بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند.

اولیای این کودکان هرگز باور نمی کردند که فرزندانشان،خواندن و نوشتن بیاموزند؛ولی در پایان سال تحصیلی،آنها هم مانند دیگران امتحان دادند و قبول شدند.

روزی که این کودکان در تبریز امتحان می دادند،حیاط و بام مدرسه لبریز از مردمی بود که به تماشای آنان آمده بودند؛زیرا برای مردم باورنکردنی بود که کودکان کم شنوا هم بتوانند بخوانند و بنویسند و حرف بزنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه62

متن بالا از چند بند تشکیل شده است؟ بنویسید هر بند درباره ی چه چیزی بود؟

سه بند

بند اول: دشواری های موجود برای پرستوها در آغاز پاییز و کوچ آنها

بند دوم: نحوه ی کوچ پرستوها

بند سوم:خطرات موجود در هنگام کوچ پرستوها

موضوع کلی متن چیست؟

کوچ پرستوها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!