جواب تمرین قرآن چهارم- درس اول

جواب تمرین قرآن چهارم- درس اول

قرآن چهارم: جلسه دوم پیام قرآنی صفحه 4

معنی لغات زیر را بنویسید.

رَبَّنا: پروردگار ما                         مُومِنینَ: مومنان                         یَوم: روز                           حِساب: قیامت

 

قرآن چهارم: جلسه سوم کار در کلاس صفحه 6

 

 

 

 

 

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 7

 

 

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 7

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن وصل کنید.

 

 

 

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!