جواب تمرین قرآن هفتم-درس نهم

جلسه اول از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه83

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

انسان،کار،پرستش،وحی می شود،ملاقات

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

انا

یوحی

لقاء

عمل

صالح

عبادة

بشر

اِنَّما،اَنَّما

من

وحی می شود

ملاقات،دیدار

عمل،کار

خوب،شایسته

عبادت،پرستش

بشر،انسان

فقط

فعالیت دوم

با دقت در محل درست و نادرست ترجمه کلمه«اِنَّما»ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید.

1-قل اِنَّما انا بشر مثلکم:بگو همانا من انسانی هستم مانند شما

2-یوحی الی:وحی می شود به من

3-اَنَّما الهکم اله واحد: معبود شما فقط خدای یکتاست

4-لقاء ربه:دیدار پروردگارش

5-عملا صلحا: کار خوب

صفحه84

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آخرین آیه سوره کهف و آیه دوم سوره مریم را کامل کنید.

1-قل اِنَّما انا بشر مثلکم یوحی الی

بگو همانا من انسانی هستم مانند شما که فقط بر من وحی می شود

2-اَنَّما الهکم اله واحد

همانا معبود شما فقط خدای یکتاست

3-فمن کان یرجوا لقاء ربه

پس هر کس امید دارد دیدار پروردگارش را

فلیعمل عملا صلحا

پس باید انجام دهد کار شایسته

و لا یشرک بعبادة ربه احدا

و شریک نگیرد برای پرستش پروردگارش کسی را

4-ذکر رحمت ربک عبده زکریا

یادی از لطف و رحمت پروردگارت به بنده اش (حضرت) زکریا.

ج)از صفحه 304 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

قال هذا رحمة من ربی: بگو این رحمتی از جانب پروردگارم است

و نفخ فی الصور: و در صور دمیده می شود

عن ذکری:از یاد من

د)آیه ای در صفحه307قرآن کریم«راه مستقیم»را معرفی کرده است.این آیه را جست و جو، معنا و حفظ کنید.با دقت و تدبر در این آیه میتوانید بگویید راه مستقیم چیست؟

متن: و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

ترجمه:همانا خدا پروردگار(صاحب اختیار)من و پروردگار(صاحب اختیار)شماست،پس بپرستید او را که این راه راست است

جلسه دوم از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه86

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

قرارداد،آب،میان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

بین

هما

جعل

مهد

سبل

ماء

میان

آن دو

قرار داد

محل آرامش و آسایش

راه ها،جمع سبیل

آب،باران

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-بینهما: میان آن دو

2-الذی جعل: کسی که قرار داد

3-فیها سبلا: در آن راه هایی را

فعالیت سوم

این ترکیب ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.

لـِ(برای)

لـِ+ـه=له:برای او،برایش

لـِ+هم=لهم: برای آنها،برایشان

لـِ+ها=لها: برای آن،برایش

لـِ+کم=لکم:برای شما،برایتان

صفحه87

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-تنزیلا ممن خلق الارض و السموت العلی

(قرآن)نازل شده از سوی کسی است که آفرید زمین و آسمان هایی بلند را

2-له ما فی السموت و ما فی الارض و ما بینهما

برای او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه بین آن دو است.

3-الذی جعل لکم الارض مهدا

کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش و آسایش

و سلک لهم فیها سبلا

و درست کرد برایتان در آن راه هایی را

و انزل من السماء ماء

و نازل کرد از آسمان آبی را

ج)از صفحه313قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لا اله الا انا:هیچ معبودی جز من نیست

قال القها: گفت آن را بیفکن

من لسانی:از زبانم

د)از صفحه313 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره نماز جست و جو کرده و آن را همراه با معنا بنویسید.با دقت در این پیام بگویید که این کلام زیبا به چه سؤال مهمی درباره نماز پاسخ می دهد. 

متن:و اقم الصلوة لذکری

ترجمه: و برای یاد کردن من نماز را به پا دار

صفحه88

شما دانش آموز عزىز نىز احساس خود را درباره قرآن بنویسید.

قرآن مانند دریایی از علم و معرفت است و من به عنوان دانش آموز مشتاقانه به دنبال یادگیری مفاهیم عمیق آن هستم. قرآن احساس بنده ی خوب خدا بودن را در من ایجاد می کند و با خواندن و عمل به دستورات آن حس نزدیکی بیشتری با خدا به من دست می دهد.خواندن قرآن و یا حتی شنیدن آن آرامشی بی نظیر را برایم بوجود می آورد که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس …

error: Content is protected !!