پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس نهم

جلسه اول از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه83

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

انسان،کار،پرستش،وحی می شود،ملاقات

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

انا

یوحی

لقاء

عمل

صالح

عبادة

بشر

اِنَّما،اَنَّما

من

وحی می شود

ملاقات،دیدار

عمل،کار

خوب،شایسته

عبادت،پرستش

بشر،انسان

فقط

فعالیت دوم

با دقت در محل درست و نادرست ترجمه کلمه«اِنَّما»ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید.

1-قل اِنَّما انا بشر مثلکم:بگو همانا من انسانی هستم مانند شما

2-یوحی الی:وحی می شود به من

3-اَنَّما الهکم اله واحد: معبود شما فقط خدای یکتاست

4-لقاء ربه:دیدار پروردگارش

5-عملا صلحا: کار خوب

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه84

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آخرین آیه سوره کهف و آیه دوم سوره مریم را کامل کنید.

1-قل اِنَّما انا بشر مثلکم یوحی الی

بگو همانا من انسانی هستم مانند شما که فقط بر من وحی می شود

2-اَنَّما الهکم اله واحد

همانا معبود شما فقط خدای یکتاست

3-فمن کان یرجوا لقاء ربه

پس هر کس امید دارد دیدار پروردگارش را

فلیعمل عملا صلحا

پس باید انجام دهد کار شایسته

و لا یشرک بعبادة ربه احدا

و شریک نگیرد برای پرستش پروردگارش کسی را

4-ذکر رحمت ربک عبده زکریا

یادی از لطف و رحمت پروردگارت به بنده اش (حضرت) زکریا.

ج)از صفحه 304 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

قال هذا رحمة من ربی: بگو این رحمتی از جانب پروردگارم است

و نفخ فی الصور: و در صور دمیده می شود

عن ذکری:از یاد من

د)آیه ای در صفحه307قرآن کریم«راه مستقیم»را معرفی کرده است.این آیه را جست و جو، معنا و حفظ کنید.با دقت و تدبر در این آیه میتوانید بگویید راه مستقیم چیست؟

متن: و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

ترجمه:همانا خدا پروردگار(صاحب اختیار)من و پروردگار(صاحب اختیار)شماست،پس بپرستید او را که این راه راست است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه86

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

قرارداد،آب،میان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

بین

هما

جعل

مهد

سبل

ماء

میان

آن دو

قرار داد

محل آرامش و آسایش

راه ها،جمع سبیل

آب،باران

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-بینهما: میان آن دو

2-الذی جعل: کسی که قرار داد

3-فیها سبلا: در آن راه هایی را

فعالیت سوم

این ترکیب ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.

لـِ(برای)

لـِ+ـه=له:برای او،برایش

لـِ+هم=لهم: برای آنها،برایشان

لـِ+ها=لها: برای آن،برایش

لـِ+کم=لکم:برای شما،برایتان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه87

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-تنزیلا ممن خلق الارض و السموت العلی

(قرآن)نازل شده از سوی کسی است که آفرید زمین و آسمان هایی بلند را

2-له ما فی السموت و ما فی الارض و ما بینهما

برای او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه بین آن دو است.

3-الذی جعل لکم الارض مهدا

کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش و آسایش

و سلک لهم فیها سبلا

و درست کرد برایتان در آن راه هایی را

و انزل من السماء ماء

و نازل کرد از آسمان آبی را

ج)از صفحه313قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لا اله الا انا:هیچ معبودی جز من نیست

قال القها: گفت آن را بیفکن

من لسانی:از زبانم

د)از صفحه313 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره نماز جست و جو کرده و آن را همراه با معنا بنویسید.با دقت در این پیام بگویید که این کلام زیبا به چه سؤال مهمی درباره نماز پاسخ می دهد. 

متن:و اقم الصلوة لذکری

ترجمه: و برای یاد کردن من نماز را به پا دار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه88

شما دانش آموز عزىز نىز احساس خود را درباره قرآن بنویسید.

قرآن مانند دریایی از علم و معرفت است و من به عنوان دانش آموز مشتاقانه به دنبال یادگیری مفاهیم عمیق آن هستم. قرآن احساس بنده ی خوب خدا بودن را در من ایجاد می کند و با خواندن و عمل به دستورات آن حس نزدیکی بیشتری با خدا به من دست می دهد.خواندن قرآن و یا حتی شنیدن آن آرامشی بی نظیر را برایم بوجود می آورد که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!