پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دوم

جلسه اول از درس دوم

صفحه24

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده،کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

همه،توانا،پروردگار،بگو،چیز

ردیف کلمه معنا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

قل

الی

جاء 

ربّ

فـ

قد

ـه

علی

ها

کلّ

شیء

قدیر

بگو

به سوی،به

آمد برای،آمد

پروردگار

پس،و

قطعا

او،ـَش،آن

بر

آن،ـَش،او

هر،همه

چیز

توانا

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-قل یاایها الناس

بگو ای مردم

2-قد جاءکم

قطعا آمد برای شما

3-من ربکم

از سوی پروردگارتان

4-الی الله

به سوی پروردگارتان

5-علی کل شیء

بر هر چیزی

فعالیت سوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.

الی+ـه=الیه:به سوی او،به سویش

الی+ها=الیها: به سوی او،به سویش

الی+کم=الیکم:به سوی شما،به سویتان

علی+ه=علیه: بر او،بر آن

علی+هم=علیهم: بر آنها

علی+کم=علیکم:بر شما

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 25

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

1-قل یاایها الناس

بگو ای مرد

قد جاءکم الحق من ربکم

قطعا آمد برای شما حق از سوی پروردگارتان

2-الی الله مرجعکم

به سوی خدا است بازگشت شما

3-و هو علی کل شیء قدیر

و او بر هر چیزی تواناست.

ج)از صفحه223 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

ان کنتم صادقین: اگر راستگو بودید

علی الظالمین: بر ستم کاران

د)ترجمه این دو پیام زیبای قرآنی را کامل کرده،درباره آنها بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید.خوب است آنها را حفظ کنید. 

و هو الغفور الرحیم

و او بسیار آمرزنده مهربان است.

و هو علی کل شیء قدیر

و او بر هر چیزی تواناست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه28

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت کنید،گفت،برادر،خدا،پاداش

ردیف کلمه معنا

1

2

3

4

5

6

7

8

اخ،اخو،اخا،اخی

قال

یا

اله

ی

اعبدوا

اجر

لاتعقلون

برادر

گفت

ای

خدا،معبود

م،ـَم

عبادت کنید

پاداش

اندیشه نمی کنید

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-و الی عاد

و به سوی گروه(قوم) عاد

2-اخاهم هودا

برادرشان (حضرت) هود

3-الهکم

معبودتان،خدای شما

4-اعبدوا االله

عبادت کنید خدا را

5-قال یقوم

گفت:ای قوم من

6-افلا تعقلون

پس آیا اندیشه نمی کنید؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 29

انس با قرآن در خانه 

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-انی توکلت علی الله ربی و ربکم          هود،آیه56

همانا من توکل کردم بر خدایی که پروردگار من و پروردگار شماست.

2-و الی ثمود اخاهم صلحا                    هود،آیه61       

و (فرستادیم) به سوی قوم ثمود برادر درستکارشان را

3-قال یقوم اعبدوا الله                          هود،آیه50

بگو ای قوم من عبادت کنید خدا را

4-علیه توکلت و الیه انیب                  هود،آیه88

بر او توکل کردم و به او روی می آورم

ج)از صفحه229 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

قال یقوم:گفت ای قوم من

هو القوی العزیز: او قدرتمند و عزیز است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 30

آیا میتوانید بگویید چرا کنعان دعوت حضرت نوح را نادیده گرفت و ایمان نیاورد؟

چون فکر می کرد که می تواند تنهایی و بدون نیاز به خداوند و کشتی حضرت نوح از دام سیل نجات پیدا کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!