پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه42

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نعمت،شکر می کنم،عمل می کنم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

ان

اشکر

نعمة

التی

انعمت

اعمل

که،اینکه

شکر می کنم

نعمت،هر چیز خوبی که خدا به انسان بخشیده است

که،چیزی که،کسی که

بخشیدی،نعمت دادی

عمل می کنم

تمرین

اینک معنای این ترکیب ها را کامل کنید.

ان+اتلو:که+تلاوت می کنم =ان اتلو: که تلاوت کنم

لقوم یشکرون: برای قومی که شکرگذاری می کنند

لعلکم یشکرون: تا آنها شکرگذاری کنند

فعالیت سوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-قال رب:گفت پروردگارا

2-ان اشکر نعمتک:که شکر کنم نعمتت را

3-انعمت علی: نعمت دادی به(بر) من

4-و علی والدی: و به(بر) پدر و مادرم

5-ان اعمل صالحا: که کار خوب انجام دهم

6-برحمتک:به لطف و رحمتت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 43

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را از سوره نمل کامل کنید.

1-و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک

و (حضرت سلیمان) گفت: پروردگارا به من الهام کن که شکر کنم نعمتت را،

2-التی انعمت علی و علی والدی

کسی که نعمت بخشید به من و به پدر و مادرم

3-و ان اعمل صلحا ترضه

و کار خوب انجام دهم که آن کار موجب رضایت تو است؛

4-و ادخلنی برحمنک فی عبادک الصلحین

و وارد کن مرا به کمک رحمت خودت در (گروه) بندگان شایسته ات

ج)از صفحه380قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ارجع الیهم:به سویشان بازگرد

قبل ان تقوم من مقامک:پیش از آنکه از جایت برخیزی

د)این کلام زیبا را که به نقل از حضرت سلیمان علیه السلام در صفحه380 قرآن کریم آمده است،ترجمه کنید.به نظر شما این کلام چه نکات قابل توجهی دارد؟ سعی کنید آن را حفظ کرده،در زمان مناسب آن را به کار ببرید.

هذا من فضل ربی

ترجمه:این از لطف و عنایت پروردگار من است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه45

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

با،شریک قرار می دهند،دریا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

بر

بحر

یرسل

مع

تعالی

یشرکون

خشکی،صحرا

دریا

می فرستد

با،همراه با

برتر است

شریک قرار می دهند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یهدیکم:هدایت می کند شما را

2-فی الظلمت البر و البحر:در تاریکی های خشکی و دریا

3-و من یرسل الریح:و کسی که می فرستد بادها را

4-اءله مع الله: آیا خدایی همراه با الله است

5-تعلی الله: برتر است خداوند

6-عما یشرکون:از آنچه شریک قرار می دهند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه46

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیه از سوره مبارکه نمل را کامل کنید.

1-امن یهدیکم فی الظلمت البر و البحر

یا کسی که هدایت می کند شما را در تاریکی های خشکی و دریا

2-و من یرسل الریح بشرا بین یدی رحمته

و کسی که می فرستد بادها را بشارتی ، پیش از رحمت خود(باران)

3-اءله مع الله

آیا خدایی همراه با الله است

4-تعلی الله عما یشرکون

برتر است خداوند از آنچه شریک قرار می دهند.

ج)از صفحه384قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

علی الحق المبین:بر حقیقتی آشکار

فهم مسلمون:پس آنها تسلیم هستند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!