پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس دوم

جلسه اول از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه22

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرآن،جهانیان،فرزند،همتا،فرو فرستاد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

نزل

فرقان

یکون

عالمین

نذیر

ولد

شریک

قدر

نازل کرد،فرو فرستاد

وسیله تشخیص حق از باطل،یکی از نام های قرآن

می باشد

جهانیان،مردم

هشدار دهنده

فرزند

شریک،همتا

اندازه گیری کرد

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه23

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-نزل الفرقان: نازل کرد قرآن را

2-علی عبده: بر بنده اش

3-للعالمین: برای جهانیان

4-شریک فی الملک: همتایی در فرمانروایی

5-کل شیء: هر چیزی

6-فقدره:پس اندازه گیری کرد آن را

فعالیت سوم

اینک ترجمه این ترکیب ها را کامل کنید.

لـِ+یعلم(می داند)=لیعلم: تا بداند

لـِ+یعلمون(می دانند)=لیعلموا:تا بدانند

لـِ+تعقلون(اندیشه می کنید)=لتعقلوا:تا اندیشه کنید

لـِ+تؤمنون(ایمان می آورید)=لتؤمنوا:تا ایمان بیاورید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه24

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه اول سوره فرقان را کامل کنید.

1-تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده:

پرخیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش.

2-لیکون للعالمین نذیرا

تا باشد برای جهانیان هشداردهنده ای

3-الذین له ملک السموت و الارض

کسی که برای اوست فرمانروایی آسمان ها و زمین

4-و لم یتخد ولدا و لم یکن له شریک فی الملک

و ندارد فرزندی و نیست برایش شریکی در فرمانروایی .

5-و خلق کل شیء فقدره تقدیرا

و آفرید هر چیزی را پس اندازه گیری کرد آن را به طور دقیق و کامل.

ج)از صفحه356قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

اللیل و النهار:شب و روز

لقد انزلنا:به راستی نازل کردیم

اولئک هم الظلمون:آنان خودشان ستم کاران حقیقی اند

د)در صفحه 356 قرآن کریم چند پیام کوتاه و پر معنای قرآن آمده است. در دوره ابتدایی نیز با این پیام ها آشنا شده اید.یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن: ان الله علی کل شیء قدیر

ترجمه: قطعا خداوند بر هر کاری تواناست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه26

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت،آب،پوشش،قرارداد،خواب

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

جعل

لباس

نوم

سبات

ارسل

ریاح

بشر،بشری

ماء

طهور

قرار داد

لباس،پوشش

خواب

آرامش و استراحت

فرستاد

بادها،جمع ریح

بشارت دهنده،بشارت

آب

پاک،پاک کننده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-و هو الذی: و او کسی است که

2-جعل لکم: قرار داد برایتان

3-الیل لباسا: شب را پوششی

4-و النوم سباتا: و خواب را (برای)آرامش و استراحت

5-و جعل النهار: و قرار داد روز را

6-ارسل الریح بشرا: بادها را بشارت دهنده فرستاد

7-و انزلنا من السماء:و فرو فرستاد از آسمان

8-ماء طهورا:آبی پاک کننده

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه27

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره فرقان را کامل کنید.

1-و هو الذی جعل لکم الیل لباسا

و او کسی است که قرار داد برایتان شب را پوششی

2-و النوم سباتا:و خواب را (برای)آرامش و استراحت

3-و جعل النهار نشورا

و قرار داد روز را(برای)تلاش و زندگی.

4-و هو الذی ارسل ریح بشرا بین یدی رحمته

و او کسی است که فرستاد بادها را بشارتی ، پیش از رحمت خود(باران)

5-و انزلنا من السماء ماء طهورا

و فرو فرستادیم از آسمان آبی پاک کننده

ج)از صفحه366قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

مع الله:همراه خدا

بالحق:به درستی

یوم القیمة:روز قیامت

و کان الله غفورا رحیما:و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

و الذین یقولون:و کسانی که می گویند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!