جواب تمرین قرآن هشتم-درس دوم

جلسه اول از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه22

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرآن،جهانیان،فرزند،همتا،فرو فرستاد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

نزل

فرقان

یکون

عالمین

نذیر

ولد

شریک

قدر

نازل کرد،فرو فرستاد

وسیله تشخیص حق از باطل،یکی از نام های قرآن

می باشد

جهانیان،مردم

هشدار دهنده

فرزند

شریک،همتا

اندازه گیری کرد

صفحه23

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-نزل الفرقان: نازل کرد قرآن را

2-علی عبده: بر بنده اش

3-للعالمین: برای جهانیان

4-شریک فی الملک: همتایی در فرمانروایی

5-کل شیء: هر چیزی

6-فقدره:پس اندازه گیری کرد آن را

فعالیت سوم

اینک ترجمه این ترکیب ها را کامل کنید.

لـِ+یعلم(می داند)=لیعلم: تا بداند

لـِ+یعلمون(می دانند)=لیعلموا:تا بدانند

لـِ+تعقلون(اندیشه می کنید)=لتعقلوا:تا اندیشه کنید

لـِ+تؤمنون(ایمان می آورید)=لتؤمنوا:تا ایمان بیاورید

صفحه24

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه اول سوره فرقان را کامل کنید.

1-تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده:

پرخیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش.

2-لیکون للعالمین نذیرا

تا باشد برای جهانیان هشداردهنده ای

3-الذین له ملک السموت و الارض

کسی که برای اوست فرمانروایی آسمان ها و زمین

4-و لم یتخد ولدا و لم یکن له شریک فی الملک

و ندارد فرزندی و نیست برایش شریکی در فرمانروایی .

5-و خلق کل شیء فقدره تقدیرا

و آفرید هر چیزی را پس اندازه گیری کرد آن را به طور دقیق و کامل.

ج)از صفحه356قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

اللیل و النهار:شب و روز

لقد انزلنا:به راستی نازل کردیم

اولئک هم الظلمون:آنان خودشان ستم کاران حقیقی اند

د)در صفحه 356 قرآن کریم چند پیام کوتاه و پر معنای قرآن آمده است. در دوره ابتدایی نیز با این پیام ها آشنا شده اید.یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن: ان الله علی کل شیء قدیر

ترجمه: قطعا خداوند بر هر کاری تواناست

جلسه دوم از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه26

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت،آب،پوشش،قرارداد،خواب

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

جعل

لباس

نوم

سبات

ارسل

ریاح

بشر،بشری

ماء

طهور

قرار داد

لباس،پوشش

خواب

آرامش و استراحت

فرستاد

بادها،جمع ریح

بشارت دهنده،بشارت

آب

پاک،پاک کننده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-و هو الذی: و او کسی است که

2-جعل لکم: قرار داد برایتان

3-الیل لباسا: شب را پوششی

4-و النوم سباتا: و خواب را (برای)آرامش و استراحت

5-و جعل النهار: و قرار داد روز را

6-ارسل الریح بشرا: بادها را بشارت دهنده فرستاد

7-و انزلنا من السماء:و فرو فرستاد از آسمان

8-ماء طهورا:آبی پاک کننده

صفحه27

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره فرقان را کامل کنید.

1-و هو الذی جعل لکم الیل لباسا

و او کسی است که قرار داد برایتان شب را پوششی

2-و النوم سباتا:و خواب را (برای)آرامش و استراحت

3-و جعل النهار نشورا

و قرار داد روز را(برای)تلاش و زندگی.

4-و هو الذی ارسل ریح بشرا بین یدی رحمته

و او کسی است که فرستاد بادها را بشارتی ، پیش از رحمت خود(باران)

5-و انزلنا من السماء ماء طهورا

و فرو فرستادیم از آسمان آبی پاک کننده

ج)از صفحه366قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

مع الله:همراه خدا

بالحق:به درستی

یوم القیمة:روز قیامت

و کان الله غفورا رحیما:و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

و الذین یقولون:و کسانی که می گویند

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم- درس چهارم: وظایف دولت

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 21 3- کاربرگه شماره (2) دولت را انجام دهید. کاربرگه …

error: Content is protected !!