پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس دوازدهم

جلسه اول از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه106

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آمرزنده،قبول کننده،قبول می کند،بازگشت،فرو فرستادن،کیفر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

تنزیل

غافر

قابل

توب،توبة

عقاب

ذو،ذا،ذی

طول

یقبل

نازل کردن،فرو فرستادن

آمرزنده

پذیرنده،قبول کننده

توبه،بازگشت

کیفر،مجازات

صاحب،دارای

نعمت فراوان

قبول می کند،می پذیرد

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-تنزیل الکتب:نازل کردن قرآن

2-من الله العزیز العلیم:از سوی خداوند عزتمند داناست

3-غافر الذنب:آمرزنده گناه

4-قابل التوب:پذیرنده توبه

5-شدید العقاب:مجازات سخت

6-ذی الطول:دارای نعمت فراوان

7-الیه المصیر:به سوی اوست بازگشت

8-یقبل التوبة:می پذیرد توبه را

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه107

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 1 تا 3  سوره غافر را ترجمه کنید.

1-حم

2-تنزیل الکتب من الله العزیز العلیم

نازل کردن قرآن از سوی خداوند عزتمند داناست

3-غافر الذنب و قابل التوب

آمرزنده گناه و پذیرنده توبه

4-شدید العقاب ذی الطول

سخت کیفر کننده و دارای نعمت فراوان است

5-لا اله الا هو

نیست معبودی جز او

6-الیه المصیر

به سوی اوست بازگشت

ج)از صفحه468قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

لمن الملک الیوم:امروز فرمانروایی از آن کیست؟

لله الواحد القهار:برای خداوند یگانه و  بسیار مسلط

د)در صفحه468 قرآن کریم آمده است که فقط خدا را بخوانیم در حالی که دین خود را برای او خالص می کنیم؛یعنی سعی می کنیم همه کارهای خود را برای خدا و رضایت او انجام دهیم. این عبارت را یافته و همراه با معنا بنویسید.
متن:فادعوا  الله مخلصین له الدین

ترجمه:پس درحالی که عبادت خود را برای خدا خالص کرده اید او را بپرستید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه109

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

شکل داد ،غذاهای پاک،صورت ها،بنا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

ادعوا

استجب

قرار

بناء

صَوَّرَ

صُوَر

طیبات

تبارک

بخوانید

(تا)پاسخ دهم

جایگاه امن

بنا،سرپناه

شکل داد

صورت ها،جمع صورت

غذاهای پاک

برقرار و پرخیر است

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ادعونی:بخوانید مرا

2-استجب لکم:تا پاسخ دهم برایتان

3-صورکم:شکل داد شما را

4-فاحسن صورکم:پس نیکو ساخت صورت های شما را

5-و رزقکم من الطیبت:و روزی داد شما را از غذاهای پاک

6-فتبارک الله:پس برقرار و پرخیر است خدا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه110

انس با قرآن در خانه

ب)این عبارات قرآنی از سوره غافر را ترجمه کنید.

1-و قال ربکم ادعونی استجب لکم

و گفت پروردگارتان بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را(پاسخ دهم برایتان)

2-الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء

خداوند کسی است که قرار داد زمین را جایگاهی امن و آسمان را سرپناه

3-و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبت

و شکل داد شما را پس نیکو ساخت صورت هایتان را

4-ذلکم الله ربکم

این خدا است؛پروردگارتان

5-فتبارک الله رب العلمین

پس برقرار و پرخیر است خدا؛پروردگارت جهانیان

ج)از صفحه474قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لا ریب فیها:هیچ تردیدی در آن نیست

اکثر الناس:بیشتر مردم

د)در آیات صفحهٔ  474 قرآن کریم، خدای مهربان، همه بندگان خود را دعوت می کند تا دست نیاز به سوی آن خالق بی نیاز بلند کرده تا خواست آنها را اجابت کند.این عبارت کوتاه، زیبا و امیدبخش را همراه با معنا بنویسید،همیشه آن را زمزمه کرده و به مفهوم آن توجه داشته باشید.

متن:و قال ربکم ادعونی استجب لکم

ترجمه:و گفت پروردگارتان مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!