پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس دهم

جلسه اول از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه90

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت می کنم،راه یافتگان،شهر،تبعیت کنید،پدید آورد،مرد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

مدینة

رجل

اتبعوا

یسئل

مهتدون

اعبد

فطر

ترجعون

شهر

مرد

تبعیت کنید،پیروی کنید

درخواست می کند

هدایت شدگان،راه یافتگان

عبادت می کنم

پدید آورد

بازگردانده می شوید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-قال یقوم:گفت ای قوم من

2-اتبعوا المرسلین:پیروی کنید از پیامبران

3-لا یسئلکم اجرا:درخواست نمی کند از شما پاداشی

4-و هم مهتدون:و آنها هدایت شدگان هستند

5-و جاء اهل المدینة:و آمدند اهل شهر

6-قل الله اعبد:بگو خدا را عبادت می کنم

7-فطرت الله:فطرت الهی

8-التی فطر الناس علیها: که پدید آورد مردمرا بر آن

9-ثم الی ربکم ترجعون:سپس به سوی خدا بازگردانده می شوید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه91

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات از سوره مبارکه یس را کامل کنید.

1-و جاء من اقصا المدینة رجل یسعی:و آمد از دورترین نقطه شهر مردی شتابان

2-قال یقوم اتبعوا المرسلین:گفت ای قوم من از پیامبران پیروی کنید

3-اتبعوا من لا یسئلکم اجرا:پیروی کنید از کسی که از شما پاداشی نمی خواهد

4-و هم مهتدون:و آنها هدایت شدگان هستند

5-و ما لی لااعبد الذی فطرنی: و چرا من عبادت نکنم کسی  را که پدید آورد مرا ؟!

6-و الیه ترجعون:و به سوی او بازگردانده می شوید

ج)از صفحه444قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

عدو مبین:دشمنی آشکار

صراظ مستقیم:راه راست

افلا یعقلون:آیا اندیشه و تعقل نمی کنید؟

د)در صفحه444 قرآن کریم،خداوند یادآوری می کند که ای فرزندان آدم مگر من با شما عهد نبستم که شیطان را عبادت و اطاعت نکنید و مرا عبادت کنید که راه راست و درست همین است. این دو آیه را یافته و حداقل یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن:ا لم اعهد الیکم یبنی الادم ان لا تعبدوا الشیطن انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم

ترجمه:ای فرزندان آدم مگر به شما سفارش نکردم که بردگی شیطان را نکنید؟ که او دشمنی آشکار برای شماست و اینکه مرا بپرستید که این راهی راست است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه93

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت دادیم،درود،جزا می دهیم،برکت دادیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

سلام

بشرنا

بارکنا

نجزی

هما،هما

سلام،درود

بشارت دادیم

برکت دادیم

جزا می دهیم،پاداش می دهیم

آن دو

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-سلم علی ابراهیم:سلام و درود بر ابراهیم

2-نجزی المحسنین:پاداش می دهیم نیکوکاران را

3-عبادنا المومنین:بندگان مومن ما

4-و بشرنه باسحاق: بشارت دادیم او را به اسحاق

5-نبیا من الصلحین:پیامبری از شایستگان

6-و من ذریتهما:و از فرزندان آن دو

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه94

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 109 تا 113 سوره صافات را ترجمه کنید.

1-سلم علی ابراهیم 

سلام و درود بر ابراهیم

2-کذلک نجزی المحسنین

این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را

3- انه من عبادنا المومنین

قطعا او از بندگان مومن ما است

4-و بشرنه باسحاق نبیا من الصلحین

و بشارت دادیم او را به اسحاق پیامبری از شایستگان

5-و برکنا علیه و علی اسحق

و برکت دادیم بر او و بر اسحاق

6-و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین

و از فرزندان آن دو برخی نیکوکار و برخی آشکارا به خودشان ظالم بودند

ج)از صفحه452قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ان کنتم صدقین: اگر راست می گویید

مقام معلوم:مقام و رتبه ای مشخص

فسوف یعلمون:به زودی خواهند دانست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه95

این سه آیه(سه آخر سوره صافات) را همراه با معنا بنویسید،سعی کرده آنها را حفظ کنید و در پایان هر کاری بخوانید.

متن:سبحن ربک رب العزة عما یصفون و سلم علی المرسلین و الحمد لله رب العلمین

ترجمه:مالک و صاحب اختیار تو یعنی مالک عزت و شکست ناپذیری از وصف آن پاک و منزه است و درودی بر فرستادگان خدا باد و سپاس و ستایش از آن خداست که مالک و صاحب اختیار جهانیان است.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!