پایه نهمحل تمرین نهم قرآن

جواب تمرین قرآن نهم-درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه43

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

روان است،بزرگ،لشکریان،رستگاری،رودها،زیر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

سکینة

جنود

یدخل

تجری

تحت

انهار

فوز

عظیم

آرامش

لشکریان،جمع جند

وارد می کند

روان است

زیر

رودها

موفقیت،رستگاری

بزرگ

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-هو الذی:او کسی است که

2-انزل السکینة:نازل کرد آرامش را

3-جنود السموت و الارض:لشکریان آسمان ها و زمین

4-علیما حکیما:دانای حکیم

5-لیدخل المؤمنین و المؤمنت:تا وارد کند مردان و زنان مومن را

6-تجری من تحتها الانهار:روان است از زیر آن رودهایی

7-خلدین فیها:جاودانند در آن

8-فوزا عظیما:موفقیتی بزرگ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه44

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات  4 و 5 سوره فتح را کامل کنید.

1-هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین:او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب های مومنان

2-لیزدادو ایمانا مع ایمانهم:تا بیفزاید ایمانی بر ایمانشان

3-و لله جنود السموت و الارض:و برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین

4-و کان الله علیما حکیما:و خداوند دانا و حکیم است

5-لیدخل المؤمنین و المؤمنت جنت:تا وارد کند مردان و زنان مومن را به بهشت

6-تجری من تحتها الانهر خلدین فیها:روان است از زیر آن رودهایی،جاودانند در آن

7-و یکفر عنهم سیأتهم:و بپوشاند از آن ها بدی هایشان را

8-و کان ذلک عند الله فوزا عظیما:و آن نزد خداوند موفقیتی بزرگ است

 

ج)از صفحه 511 و 512 قرآن کریم چند عبارت آشنا را بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید(غیر از آیاتچهارم و پنجم)

فتحا مبینا:پیروزی نمایانی

صراطا مستقیما:راهی راست

لتؤمنوا بالله:تا به خدا ایمان آورید

د)در صفحه 512 قرآن کریم یک پیام بسیار زیبا و مشهور آمده است.آن را یافته، همراه با معنا بنویسید و حفظ کنید.

متن:یدالله فوق ایدیهم

ترجمه:دست خدا بالاترین دست هاست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه47

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نباید مسخره کند،می باشند،زنان،برادران،اصلاح کنید

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

اخوة

اصلحوا

ترحمون

لایسخر

عسی

یکونوا،یکونون

نساء

برادران

اصلاح کنید

مورد رحمت قرار می گیرند

نباید مسخره کند

شاید

باشند،می باشند

زنان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-انما المؤمنین اخوة:قطعا مومنان برادرند

2-فاصلحوا:پس اصلاح کنید

3-و اتقوا الله:و تقوای خدا را پیشه کنید

4-لعلکم ترحمون:شاید مورد رحمت قرار گیرید

5-لایسخر قوم من قوم:نباید مسخره کند گروهی گروه دیگر را

6-عسی ان یکونوا:شاید که باشند

7-خیرا منهن:بهتر از آنها

8-و لا نساء من نساء:و نه زنانی زنان دیگر را

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه48

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه 10 و قسمت اول آیه 11 سوره حجرات را کامل کنید.

1-انما المؤمنین اخوة:قطعا مومنان برادرند

2-فاصلحوا بین اخویکم:پس اصلاح کنید میان دو برادرتان

3-و اتقوا الله لعلکم ترحمون:و تقوای خدا را پیشه کنید شاید مورد رحمت قرار گیرید

4-یایها الذین ءامنوا لایسخر قوم من قوم:ای کسانی که ایمان آوردید نباید مسخره کند گروهی گروه دیگر را

5-عسی ان یکونوا خیر منهم:شاید که باشند بهتر از آنها

6-و لا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منهن:و نه زنانی زنان دیگر را شاید باشند بهتر از آنها

 

ج)از صفحه517 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

ان بعض الظن اثم:قطعا بعضی گمان ها گناه است

ان الله تواب رحیم:همانا خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است

یایها الناس:ای مردم

د)سوره حجرات یکی از زیباترین و جامعترین سوره های قرآن کریم است. در این سوره مسائل بسیار مهم اعتقادی در زمینه اطاعت کامل از خدا و پیامبر اکرم و نیز مسائل مهم اجتماعی میان مسلمانان مانند صلح و پرهیز از جنگ و نیز مسائل ارزشمند اخلاقی آمده است. از این سوره یا به طور خاص، از صفحه517 ،یکی از این پیام های ارزشمند را انتخاب کنید و همراه با معنای آن بنویسید. سپس آن را حفظ و به آن پایبند باشید.

متن:و لایغتب بعضکم بعضا

ترجمه:و یکدیگر را غیبت نکنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!