جواب تمرین فارسی هفتم-فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد


فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۳۹

درک ودریافت 

۱.برای حفظ و نگاهبانی زبان فارسی چه باید کرد؟

جواب۱: آن را به خوبی یاد بگیریم و به درستی در زندگی روزمره به کار ببریم و نیز به خوبی  وبه طور کامل به نسل های بعد منتقل کنیم.

۲.به نظر شما چه چیزهایی زبان فارسی و خط فارسی را تهدید می کند؟

جواب۲: ورود و جا افتادن کلمات بیگانه به جای کلمات فارسی ، درست به کار نبردن آن در زندگی روزمره ، درست یاد نگرفتن و همچنین درست یاد ندادن آن .

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس …

error: Content is protected !!