پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل چهارم،درس دهم:قلم سحر آمیز

 فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۸

خودارزیابی

۱.سید جمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

جواب۱: در مسائل سیاسی و شناخت دشمن ، استعداد یادگیری زبان و تسلط به زبان انگلیسی فرانسه وعربی

۲.چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟

جواب۲: هردو صحنه ی اوج گرفتن پرنده را نشان میداد یکی در نقاشی ودیگری در شعرش

۳.چرا روحانیت و چهره های علمی _فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟

جواب۳: چون مردم به این دو گروه اعتماد دارند ودر حل مشکلات مربوطه به آنان و راهکارهایشان مراجعه میکنند.

گفت وگو

۱. درباره ی تاثیر دونامه ی میرزای شیرازی و سیدجمال گفت وگو کنید.

جواب۱:این دونامه باعث شد توطئه دشمن رو شود وتنباکو در ایران تحریم و دشمن ناکام شد.

۲.از دیوان حافظ،متن شعر “ای هد هد صبا به سبا می فرستمت…”را بیابید در گروه بخوانید وقافیه های آن را مشخص کنید.

جواب۲: ای هدهد صبا به سبا می فرستمت/ بنگر که از کجا به کجا میفرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم / زین جا به  آشیان وفا می فرستمت

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست/ میبینمت عیان و دعا میفرستمت

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر/ در صحبت شمال و سبا می فرستمت

تالشکر غمت نکند ملک دل خراب /جان عزیز خود به نوا میفرستمت

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل/می گویمت دعا و ثنا میفرستمت

در روی خود تفرج صنع خدای کن / کایینه ی خدای نما می فرستمت

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند /قول وغزل به ساز و نوا میفرستمت

حافظ!سرود مجلس ما ذکر خیر توست/بشتاب هان که اسب وقبا میفرستمت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۹

فعالیت های نوشتاری 

۱.در متن درس ،دو واژه بیابید که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها مانند “شنبه” متفاوت باشد.

جواب۱: استانبول (که می گوییم استامبول)

وقتی (که می گوییم وختی)

۲. در هر یک از جمله های زیر گروه اسمی و وابسته های آن را مشخص کنید .

  • شعر زیبا،هم در گزینش لفظ و هم در بیان معنا توجه مخاطب را برمی‌انگیزد.
     وابسته       هسته          گروه اسمی
       زیبا      شعر           شعر زیبا
       لفظ     گزینش          گزینش لفظ
       معنا      بیان          بیان معنا
  • میرزای بزرگ مرجع شجاع، فتوای تاریخی را نوشت.
 وابسته  هسته   گروه اسمی
بزرگ  میرزا میرزای بزرگ
 شجاع مرجع مرجع شجاع
تاریخی فتوا فتوای تاریخی

۳.در نمونه های زیر جناس ها را بیابید.

_ الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم؟

جواب:(حاضر ، ناظر ) (جویم ، گویم)

_ سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند/همدم گل نمی شود،یاد سمن نمی کند.

جواب: (چمان ، چمن) (چمن ، سمن)

_نه هر چه به قامت مهتر ، به قیمت بهتر 

جواب: (قامت ،قیمت) (مهتر،بهتر)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!