پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل پنجم،درس دوازدهم:پیام آور رحمت

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۴

خود ارزیابی

۱.منظور از جمله ی “خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد ” چیست؟

جواب۱: نیات مهم است نه ظاهر کارها و خدا به نیات و اصل عمل توجه می کند.

  ۲.این درس را با درس پنجم(آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت های آن را توضیح دهید.

جواب۲: هر دو در مورد آداب زندگی است مثل:کم گویی و گزیده گویی ، صحبت نکردن در مورد آن چه نمی دانیم ، انتخاب دوست و همنشین خوب ، کمک کردن در مشکلات

۳. بیت زیر با کدام بخش درس ارتباط دارد؟

کمال است در نفس انسان سخن/تو خود را به گفتار ناقص مکن

جواب۳: ای ابوذر اگر درباره ی چیزی که به آن علم نداری از تو پرسیده شود بگو نمیدانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی.ای ابوذر به اندازه ی نیاز سخن بگو

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۵

گفت و گو

۱. از رفتارهای پسندیده ای که در این درس خوانده اید،کدام رفتارها در مدرسه کاربرد بیشتری دارد؟

جواب۱:

 • انتخاب دوست خوب
 • کم گویی و گزیده گویی
 • احترام
 • کمک کردن
 • گشاده رویی و خوش اخلاق بودن

۲.هرگروه برای یکی از موضوعات رفتاری درس ، داستان ،خاطره یا حکایت مناسبی  به کلاس عرضه کند.

جواب ۲: دو دوست در بیابانی باهم همسفر بودند. در طول راه بین آن ها مشاجره ای رخ داد ویکی به دیگری سیلی زد. کسی که سیلی خورده بود صورتش به شدت درد گرفت اما هیچ حرفی نزد و روی شن ها نوشت “امروز بهترین دوستم به من سیلی زد”. سپس همینطور به راهشان ادامه دادند تا به چشمه ای رسیدند و تصمیم گرفتند تا حمام کنند. آب چشمه زلال و خروشان بود .ناگاه دوستی که سیلی خورده بود از شدت جریان آب داشت غرق می شد که دوستش او را نجات داد. او روی سنگ ها نوشت امروز بهترین دوستم مرا از مرگ نجات داد.

دوستش ازاو پرسید چرا وقتی سیلی ات زدم روی شن و وقتی نجاتت دادم روی سنگ نوشتی؟ دوستش پاسخ داد: وقتی دوستی ناراحتت کرد آن را روی شن بنویس تا بادهای بخشش آن را پاک کند اما وقتی به تو خوبی کرد آن را روی سنگ حک کن تا هیچ بادی نتواند پاکش ک

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۶

نوشتن

۱. مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.

 • خوشبختی 
 • سعادت
 • آواز
 • طنین
 • بهره بردن
 • غنیمت شمردن
 • بلند مرتبه
 • متعال
 • آرزومند
 • مایل مشتاق
 • دانش
 • حکمت

۲.مانند نمونه جدول زیر را کامل کنید.

ماضی ساده ماضی استمراری ماضی مستمر ماضی بعید ماضی التزامی ماضی نقلی
مصدر اول شخص مفرد دوم شخص مفرد سوم شخص مفرد اول شخص جمع دوم شخص جمع سوم شخص جمع
خواندن خواندم  می خواندی داشت میخواند خوانده بودیم خوانده باشید خوانده اند
گفتن  گفتم می گفتی داشت میگفت گفته بودیم گفته باشید گفته اند
شنیدن شنیدم  میشنیدی داشت میشنید شنیده بودین شنیده باشید شنیده اند
دیدن دیدم میدیدی داشت میدید دیده بودیم دیده باشید دیده اند
گرفتن گرفتم میگرفتی داشت میگرفت گرفته بودیم گرفته باشید گرفته اند
آوردن آوردم می آوردی داشت می آورد آورده بودیم آورده باشید آورده اند

۳. با توجه به متن گاهی اوقات تنهایی پسندیده است ، در این باره دو بند بنویسید.

جواب ۳: همان طور که گفته شد تاثیر همنشین روی انسان بدیهی است و این تاثیر می تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت نا خواسته و غیر مستقیم رخ دهد. وانسان پس از مدتی مانند همنشین خود می شود پس واجب است تا همنشین خوب و صالح برای خود پیدا کنیم و این جاست که این مساله مطرح می شود که اگر همنشین خوبی نبود ،تنها بودن پسندیده تر از همنشینی با دوست نامناسب است.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!