جواب تمرین فارسی ششم-فصل ششم،درس پانزدهم:میوه ی هنر

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۹

درک مطلب 

۱.علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟

جواب۱: نداشتن میوه و بی ثمر بودن

۲.منظور شاعر از مصراع “کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار” چیست؟

جواب۲: یعنی حرف خوب بدون عمل خوب هیچ فایده ای ندارد.

۳.به نظرشما پیام این شعر چیست؟

جواب۳: ثمره ی زندگی انسان دانش و حکمت است. و انسان همیشه باید تلاش کند تا دانش و حکمت کسب کند.

۴.به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

جواب۴: دارد، درخت سپیدار زیباست و فضارا قشنگ می کندمثل بقیه درختان سایه ی خنک دارد و اکسیژن تولید میکند .می تواند لانه ی یک پرنده باشد .و حتی از چوبش هم استفاده های بسیاری میکنند.

صفحه ی ۱۰۰

حکایت 

چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می کنند ، نباید خوشحال شویم؟

جواب: چون چیزی که باعث تعریف فرد نادان میشود چیز خوبی نیست. این یعنی در ما چیزی مثل خودش را دیده که خوشش آمده واز آن تعریف می کند.

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس چهارم: باغ سّری

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 28 هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه …

error: Content is protected !!