پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|کاوشگری صفحه 61

کاوشگری صفحه 61

چند نقطه ی تماس را حس می کند؟
محّل آزمایش / فاصله ی میان     گیره ها یه میلی متر آزمایش با دو گیره آزمایش با یک گیره
2 4 6 8 10
پشت دست 0 0 0 1 2 0
کف دست 0 1 2 2 2 1
نوک انگشت 1 0 1 2 2 0
  • نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کنید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

حساسیت گیرنده های پوست در جاهای مختلف پوست متفاوت است.

  • براساس نتایج آزمایش، هر چه فاصله ی گیره ها کمتر شود، تعداد نقطه هایی که احساس می کنید، چه تغییری می کند؟

کم تر می شود.

  • کدام بخش دست حسّاس تر است؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟

نوک انگشتان حساس تر هستند. زیرا تجمع گیرنده های حسی در آن قسمت بیشتر و حساس تر هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!