پایه هفتمحل تمرین هفتم عربی

جواب تمرین علوم هفتم-بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن

فعالیت صفحه 63

به فهرست زیر، جمله هایی اضافه کنید که واژهٔ کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.

  • امروز خیلی کار دارم.
  • من در یک شرکت تولید بازی های رایانه ای کار می کنم.
  • آیا با من کاری ندارید؟
  • راندن اتومبیل برای من کار سختی است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 64

در علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می کنیم که اندازه گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از جمله های فعّالیت صفحهٔ قبل قابل اندازه گیری است؟

جمله ی آخر

اگر پاسخ مثبت است، چگونه کار انجام شده را اندازه می گیرید؟

اندازه کار انجام شده= مقدار جابجایی اتومبیل X نیرویی که برای جابجایی صرف می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 64

روش آزمایش
١- نیروسنج را به یکی از چوب ها وصل کنید که روی سطح افقی یک میز قرار دارد (شکل الف).
٢- چوب را به آرامی توسط نیروسنج بکشید تا به مقدار دلخواه (مثلاً ٣٠ سانتی متر) جابه جا شود.
٣- هنگام حرکت جسم به نیروسنج نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعهٔ آجر را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.
٤- مراحل ٢ و ٣ را برای حالتی که قطعه چوب ٥٠ سانتی متر جابه جا می شود، تکرار کنید.
٥- اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مراحل ٢ و ٣ را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید سعی کنید تا اجسام به آرامی و با سرعت ثابتی جابه جا شوند.

جابه جایی(m) نیرو(N) جابه جاییxنیرو
آزمایش اول

(با یک قطعه چوب)

0.30 30 9
0.50 50 25
آزمایش دوم

(با دو قطعه چوب)

0.15 30 4.5
0.25 50 12.5

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 66

١- شکل روبه رو شخصی را نشان می دهد که با نیروی افقی ٣٢٥ نیوتونی جعبه ای را به اندازهٔ ٢ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه جا می کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می دهد، چقدر است؟

650 ژول
٢- به شکل روبه رو و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از
این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جابه جایی جسم ترجیح می دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

 

برای این که توپی را 1 متر بالا ببریم دو راه داریم :

 

با دستمان به طور عمود بلند کنیم که کار می شود:

صد نیوتن ضربدر یک متر برابر است با 100 ژول

100X1=100

یا این که با استفاده از سطح شیب دار آن را بالا ببریم که در این صورت مسافت طی شده زیاد  نیروی مصرفی کمتر است:

50×2=100

نیروی 50 نیوتن ضربدر 2 متر مسافت برابر است با 100ژول

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 67

عبارت های زیر را با استفاده از جعبهٔ کلمه ها کامل کنید. هر واژه ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده شود یا هیچ استفاده ای از آن نشود.

گرمایی- صوتی -الکتریکی- شیمیایی- جنبشی -نورانی

الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل می شود.
ب) در یک چراغ قوه، انرژی شیمیایی ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. پس از آن لامپ،انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 67

در هریک از حالت های زیر انرژی جنبشی (حرکتی)دو جسم را با هم مقایسه کنید.
الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل
قرمز رنگ حرکت می کند.

انرژی جنبشی به جرم و سرعت بستگی دارد از آن جایی که جرم هردو برابر و سرعت سبز رنگ بیشتر است در نتیجه انرژی جنبشی بیشتری دارد.

 

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می کنند.

با این که سرعت برابری دارد به دلیل این که جرم کامیون بیشتر است در نتیجه انرژی جنبشی بیشتری دارد.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 68

با توجه به شکل روبه رو، هر یک از عبارت های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.
الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، می تواند انرژی جنبشی به دست آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می تواند کار انجام دهد.

هنگامی که به یک جسمی نیرو وارد کرده و روی آن کار انجام می دهیم وقتی حرکت کند یعنی آن جسم انرژی جنبشی دارد. و اگر این جسم به جسم های دیگر برخورد کند به آن ها نیرو وارد می کند و اگر جسم های دیگر جابجا شوند در واقع کار انجام داده است.
ب) کار، انرژی را منتقل می کند.

هنگامی که جسم دارای انرژی با وارد کردن نیرو به دیگر اجسام باعث حرکت آن ها می شود ، در واقع کار انجام داده و انرژی به آن ها منتقل می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 68

روش آزمایش
١- هرگاه یک سر قطعه نخی را به گلوله ای وصل کنیم و سر دیگر نخ را همانند شکل روبه رو از نقطه ای آویزان کنیم به مجموعهٔ نخ و گلوله، آونگ گفته می شود.
٢- همانند شکل روبه رو یک قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.
٣- آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید. پس از برخورد گلولهٔ آونگ به قطعه چوب، جابه جایی آن را اندازه بگیرید.
٤- آزمایش را به ازای چند ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و جابه جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلولهٔ آونگ با آن یادداشت کنید.

به هرمقدار که ارتفاع سقوط  گلوله را بیشتر کنیم ، قطعه چوب بیشتر حرکت می کند.
٥- آزمایش را برای گلوله های دیگری با جرم متفاوت تکرار کنید و نتایج حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس درس ارائه کنید.

از این آزمایش نتیجه می گیریم که هرچه جرم جسم و ارتفاع آن بیشتر باشد انرژی ذخیره شده ی بیشتری را در خود دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 69

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید.

شکل نشان دهنده این است که هنگامی که جسمی را بلند می کنیم انرژی پتانسیل گرانشی در آن ذخیره شده و با رها کردن آن انرژی پتانسیل تبدیل به انرژی جنبشی می شود و هر چه ارتفاع کم تر می شود این انرژی جنبشی بیشتر می شود.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 70

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 71

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ٦٠ گرم)، یک گوجه فرنگی(حدود ٥٠ گرم) و یک نان لواش(حدود ١٠٠ گرم) کسب می کند، چقدر است؟

تخم مرغ آب پز:

 کیلوژول6.8×60=408

گوجه فرنگی:

 کیلوژول 50×0.9=45

نان لواش:

 کیلوژول 100×11.3=113

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 72 

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می کند.

(تمرین شخصی و برعهده ی دانش آموز  است اما متن زیر هم می تواند استفاده شود)

غذا مقدار(گرم) انرژی به ازای هرگرم(کیلوژول) انرژی کل غذا(کیلوژول)
مرغ 200 6.7 1340
تخم مرغ 300 6.8 2040
سیب 100 2.4 240
نان لواش 60 11.3 678
شیر کم چرب 100 1.8 180
روغن نباتی 100 32.2 3230
شکر 100 16.8 1680
حبوبات 100 5 500
جمع کل انرژی های دریافتی 9888
به کیلو کالری 2354

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 72

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

انرژی شیمیایی خورشید و انرژی شیمیایی مواد موجود در خاک به گیاه منتقل و باعث رشد آن می شود . با خوردن آن گیاه این انرژی  به ما منتقل می شود و در بدن ما ذخیره می شود. ما با انجام دادن کارهایمان آن را تبدیل به انرژی جنبشی می کنیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 72

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط
بین 10000 تا 12000 کیلو ژول است. با توجه به نتیجهٔ خود را بیازمایید صفحهٔ قبل، آیا
این وعدهٔ غذایی برای صبحانهٔ یک نوجوان در سنّ و سال شما کافی است یا خیر؟

خیر کافی نمی باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!