پایه هفتمحل تمرین هفتم علوم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش اول،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 7

شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟

زیرا هر واحد مقدار های کوچک و بزرگ دارد که برای اجسام بزرگ از واحد بزرگ و برای اجسام کوچک از واحد کوچک استفاده می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 8

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

 

ردیف نام ماده جرم تخمینی(کیلوگرم) جرم اندازه گیری شده (کیلوگرم) وزن اندازه گیری شده (نیوتون)
1 گردو 0.015 0.020 0.2
2 پرتقال 0.060 0.063 0.63
3 گوشی همراه 0.380 0.400 4
4 کتاب علوم 0.400 0.420 4.2

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 8

چرا طول مداد با سانتی متر، قطر نوک آن با میلی متر، طول حیاط با متر و فاصلهٔ تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

در یکای متر برای اندازه های خیلی کوچک از میلی متر برای اندازه ها کمی بزرگتر از آن از سانتی متر و برای اندازه های خیلی بزرگ از کیلومتر استفاده می کنیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 9

با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و دربارهٔ
روش اندازه گیری خود توضیح دهید.

قبل از انداختن سنگ درجه حجم آب را از روی دیواره استوانه اندازه می گیریم . سپس سنگ کوچک را در آب می اندازیم و وقتی سطح آب صاف شد ، از روی دیوارۀ استوانه درجه را اندازه گیری می کنیم . حجم جدید را منهای حجم اولیه می کنیم  و اندازه به دست آمده حجم سنگ کوچک است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 9

اگر یک مکعب چوبی و یک مکعب فلزی توپر را که شبیه یکدیگرند، روی آب قرار دهید،
چه اتفاقی می افتد؟ کدام یک روی آب شناور می ماند و کدام یک در آب فرو می رود؟

مکعب فلزی در آب فرو می رود ولی مکعب چوبی در آب شناور می ماند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 9

چند مکعب هم اندازه چوبی، فلزی و… بردارید و با اندازه گیری جرم و حجم آنها جدول را کامل کنید.

مکعب مکعب چوبی مکعب فلزی مکعب شیشه
جرم(گرم) 2 31.2 10
حجم(سانتی متر مکعب) 4 4 4
حجم/جرم

(گرم بر سانتی متر مکعب)

0.5 7.8  2.5

الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟

مکعب فلزی

ب) چه رابط های بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟

هرچه قدر نسبت جرم به حجم بیشتر ، جسم بیشتر در آب فرو می رود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

خود را بیازمایید صفحه 10

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را اندازه گیری کرد (12g)؛ سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانۀ مدرج و مقداری آب ، اندازه گرفت. با توجه به اعداد روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید.

حجم = 3 سانتی مترمکعب

12 تقسیم بر 3 می شود =4

چگالی=4 گرم بر سانتی متر مکعب

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 10

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می گیرد و مقدار ٤٠٠ گرم را به دست می آورد، سپس آن را درون استوانهٔ مدرجی که ٥٠٠ سانتی متر مکعب آب دارد، می اندازد. سطح آب روی ٦٠٠ سانتی متر مکعب قرار می گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟

حجم ثانویه را منهای حجم اولیه می کنیم و 100 سانتی متر مکعب به دست می آید. سپس جرم را تقسیم بر حجم می کنیم و جواب می شود چگالی که 4 گرم بر سانتی متر مکعب می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 11

با استفاده از ساعت یا زمان سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه گیری کنید. برای این منظور تعداد ضربان ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرارکنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.

نام فرد تعداد ضربان قلب
علی 74
سپهر 71
محمد 75

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!