پایه ششمحل تمرین ششم علوم

جواب تمرین علوم ششم-درس اول:زنگ علوم

حل تمرین علوم ششم|درس اول:زنگ علوم

آزمایش کنید صفحه 3

1- سه ظرف پلاستیکی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.
2- تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید.
3- یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع های گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرف ها بیفتد. چه چیزی مشاهده می کنید؟

می بینید که در ظرف آب گودال ایجاد نمی شود فقط مقدار زیادی آب به اطراف پخش می شود.

4- قسمت سوم آزمایش را برای ظرف ها و تیله های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.
درباره ی مشاهدات خود در کلاس گفت وگو کنید.

و در ظرف گچ و خاک گودالی بزرگ ایجاد می شود.هرچه اندازه ی تیله یا سنگ بزرگتر باشد، اندازه گودال ایجاد شده بیشتر است. و هرچه ارتفاع پرتاب بیشتر باشد ، اندازه گودال بزرگتر است. و یک تیله یکسان در ظرف گچ گودال بزرگتری از ظرف خاک می سازد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کاوشگری صفحه 4

1- مشخّص کنید چه چیزی را تغییر می دهید؟

ارتفاعی که تیله را از ان رها می کنیم تا خاک !

2- چه چیزی را اندازه می گیرید؟

قطر دهانه ی حفره یا گودال ایجاد شده

3- چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می دارید؟

وزن و جنس تیله

 

نوع خاکی که در آن پرتاب می کنیم

 

قدرت و خود فرد پرتاب کننده

 

وسیله ای که با آن قطر حفره را اندازه می گیریم

در یک ظرف پلاستیکی مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس یک گلوله ی فلزّی را از ارتفاع یک متری رها کنید و قطر دهانه ی گودال را اندازه بگیرید.

این آزمایش را با ارتفاع های گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره ی آزمایش قطر دهانه ی گودال (میلی متر)
فاصله ی گلوله از خاک (نیم متر) فاصله ی گلوله از خاک (یک متر) فاصله ی گلوله از خاک (یک و نیم متر)
1 10 18 26
2 10 17 25
3 11 20 27
میانگین 10 17.5 26
  • نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصله ی گلوله تا خاک و قطر دهانه ی گودال رسم کنید.

 

  • نمودار گروهتان را با نمودار گروه های دیگر مقایسه کنید و نتیجه ی به دست آمده از نمودار را بنویسید.
  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید.

هرچه فاصله ی پرتاب گلوله از خاک بیشتر باشد، قطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.

  • متن زیر را کامل کنید. برای این منظور توجّه کنید که هر چه فاصله ی گلوله از خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به خاک هم بیشتر است.
هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر می شود و قطر دهانه ی گودال بیشتر می شود.
  • پیش بینی کنید اگر گلوله را از فاصله ی 3 متری رها کنیم، قطر دهانه ی گودال چه تغییری می کند؟

به شدت افزایش می یابد شاید در حد 40 میلی متر!

درستی پیش بینی خود را با انجام آزمایش بررسی کنید و گزارش دهید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کاوشگری صفحه 6

می دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می کنیم، پس از مدّتی به زمین می رسند؛امّا برخی زودتر و برخی دیرتر به زمین می رسند. به نظر گروهی از دانش آموزان :«هرچه سطح جسم بیشتر باشد،دیرتر به زمین می رسد.» درباره ی این مسئله ، تحقیقی طرّاحی و اجرا کنید.

می توان از یک فویل استفاده کرد و مقدار یکسانی از فویل را به دو حالت : مچاله شده و مچاله نشده (به صورت پهن) از دو ارتفاع یکسان پرتاب کرد. مشاهده می کنیم که فویلی که مچاله نشده دیرتر به زمین می رسد در حالی که فویل مچاله شده ( با اینکه جرم یکسانی دارند) زودتر و با سرعت بیشتری به زمین می رسد . علت آن هم این است که هنگام فرود بر هر سطحی از فویل نیرویی مخالف نیروی حرکت از سمت هوا وارد می شود که هر چه سطح برخورد فویل با هوا بیشتر باشد این نیرو بیشتر است و به میزان بیشتری مانع پایین آمدن می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!