حل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل اول،درس اول:آفریدگار زیبایی

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل اول،درس دوم:کوچ پرستوها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم ،درس سوم:راز نشانه ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل دوم،درس چهارم: ارزش علم

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم،درس پنجم:رهایی از قفس

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل سوم ،درس ششم:آرش کمان گیر

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل سوم ،درس هفتم:مهمان شهر ما

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل چهارم ، درس هشتم: درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل چهارم،درس نهم:درس آزاد

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس دهم:باغچه ی اطفال

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس یازدهم:فرمانده ی دل ها

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل پنجم،درس دوازدهم:اتفاق ساده

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم،درس سیزدهم:لطف حق

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم درس چهاردهم:ادب ازکه آموختی؟

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم،درس پانزدهم:شیر و موش

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس شانزدهم:پرسشگری

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل هفتم،درس هفدهم:مدرسه ی هوشمند

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!