نرم افزار 1400 بش داش

معرفی کلاس آنلاین

پایه توضیحات تاریخ قیمت مدت لینک
مرور فصل 1 و 2 1400/01/20 رایگان 90 دقیقه به زودی
مرور فصل 3 و 4 و 5 1400/01/22 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور فصل 6 و 7 1400/01/24 رایگان 90 دقیقه به زودی
مرور کل کتاب 1400/01/30 50000تومان 300 دقیقه به زودی
مرور فصل 1 و 2 و 3 1400/01/20 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور فصل 4 و 5 و 6 1400/01/22 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور فصل 7 و 8 و 9 1400/01/24 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور کل کتاب 1400/01/26 50000تومان 300 دقیقه به زودی
مرور فصل 1 و 2 و 3 1400/01/20 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور فصل 4 و 5 و 6 1400/01/22 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور فصل 7 و 8 و 9 1400/01/24 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور کل کتاب 1400/01/28 50000تومان 300 دقیقه به زودی
مرور فصل 1 و 2 1400/01/20 رایگان 90 دقیقه به زودی
مرور فصل 3 و 4 و 5 1400/01/22 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور فصل 6 و 7 و 8 1400/01/24 رایگان 135 دقیقه به زودی
مرور کل کتاب 1400/01/30 50000تومان 300 دقیقه به زودی
مشاوره و گفت و گوی غیردرسی هر جمعه رایگان 60 دقیقه به زودی

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!