پایه نهمحل تمرین نهم کتاب کار انگلیسی

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس اول:Personality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس اول:Personality

1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

•Choose the correct forms

(جواب درست به بولد شده و به رنگ قرمز نشان داده شده است)

1. Kate isn’t/aren’t funny.
2. There is/are a car in the street.
3. There is/are fifteen benches in the class.
4. It is/are really beautiful.
5. Iranians is/are very brave.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

2-جاهای خالی را با افعال to be پرکنید.

•Fill in the blanks. (to be verbs)

I am Ali Rasooli. I AM 14 years old. I go to Shahid
Kazemi school. My school is beautiful. There are 30
students in my class. My classmates are clever and
friendly. Mr. Ahmadi is our English teacher. He is
hard-working but he isn’t nervous at all.
He’ is very kind and patient.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

3-جملات زیر را مرتب کنید.

•Unscramble the following sentences.

1. am/I/nervous/not/ .
I am not nervous.
2. and/you/your friend/selfish/not/are/ .
You and your friend are not selfish
3. Mina/is /careless/?
Is mina careless?
4. Our house/two/rooms/are/in/there/ .
There are two rooms in our house.
5. there/an/orange/table/is/on the/?
Is there an orange on the table?

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

4-جملات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید.

•Match the sentences with the pictures.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

5-برای هر یک از تصاویر زیر یک جمله بنویسید.

•Write a sentence for each picture.

1.She is angry.

2.He is working.

3. They are funny.

4.They are hiking.

5.He is talking to phone.

6.They are soldiers.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

6 – الف)چند صفت مربوط به شخصیت افراد را در جدول زیر بیابید.

A) Find six words related to the lesson. (Personality)

ب) کلماتی را که یافته اید در ستون مناسب قرار دهید.

B) Put the words in the correct columns.

Negative Positive
shy clever
careless brave
angry neat

پ)جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

C) Complete the sentences with the correct words.

1. My little brother is quiet . He is not talkative.
2. The waiter is very neat . He clears the table very well.
3. He is a  hard-working student. He studies hard.
4. Jack is a  careless driver. He drives too fast

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

7-دوست شما برای معرفی خودش به زبان انگلیسی متنی را نوشته و از شما خواسته آن را اصلاح نمایید. (4 غلط)

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

8-درباره خود و اعضای خانواده یا دوستانتان چند جمله بنویسید.

•Write some sentences about you, your family or your friends.

Me and my family live in an apartment.

I talk to my friends every day.

My parents go to work every day except in the weekend.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

9- بله یا خیر؟

•Yes or No?

No Yes
1.Mothers are kind.
2.Iranian people are hard-working.
3.Actors are shy.
4.Waiters are neat.
5.Best friends are cruel.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

الف)متن زیر را که نوشتۀ یک دانش آموز ژاپنی است بخوانید و زیر افعال “to be”
خط بکشید.

A) Underline “to be verbs”.

I’m Ino Hitachi. I am 14 years old.I am
Japanese. I live in Tokyo, the capital of Japan.
People of my country are very kind and
hard-working.They are also very busy and
serious. There are many cities and villages
in my country. About 127 million people live in
Japan. I love my country very much. I also like
to visit other countries.

ب) به پرسش های زیر پاسخ دهید.

B) Answer the following questions.

1. How old is Ino Hitachi? He is 14 years old.
2. Where is he from? He is from japan.
3. What are Japanese people like? They are kind and hardworking.
4. Are there many cities and villages in Japan? Yes, there are.

پ) این متن را دربارۀ خود بازنویسی کنید.

C) Rewrite the text about yourself.

(بر عهده ی دانش آموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!