پایه پنجمحل تمرین پنجم هدیه های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان پنجم-درس هشتم: دو نامه

جواب تمرین پیام‌های آسمان پنجم-درس هشتم: دو نامه

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 59

هر یک از این کارها در کدان رفتار شخصیت‌های داستان دیده‌‌ می‌شود؟

تهمت: فرهاد                                                           غیبت: فرهاد

این کارهای زشت، چه نتایجی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

آسیب رساندن به دیگران، شرمندگی و شکستن دل دیگران

به خطر افتادن آبروی دیگران، ناراحت کردن دیگران

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 60

مفهوم هر یک از آیات زیر در رفتار کدام یک از شخصیت‌های داستان دیده می‌شود؟ به آن وصل کنید.

سوره حجرات آیه 11 ⇐ فرهاد 

سوره آل عمران آیه 134 ⇐ امین

سوره مائده آیه 2 ⇐ رضا

سوره حجرات آیه 12 ⇐ فرهاد

 

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 61

به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می‌کند، چیست؟

از او بخواهیم که این کار را انجام ندهد و مکان را ترک کنیم.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 61

  • اگر کسی لقب زشتی به من دهد، ناراحت می‌شوم و از او خواهش می‌کنم که دیگر این کار را تکرار نکند.
  • اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد، در جای خلوت و به دور از جمع اشتباهش را به او گوشزد می‌کنم و از او می‌خواهم که دیگر این کار را تکرار نکند.

هدیه‌های آسمان پنجم: به کار ببندیم صفحه 61

دوست دارم زبان من دیگران را اذیت نکند؛ بنابراین:

  • غیبت نمی‌کنم
  • سخن زشتی نمی‌گوییم
  • دروغ نمی‌گویم
  • تهمت نمی‌زنم

 

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 62

چه کارهایی را خدا نمی‌پسندد؟ آن‌ها را رنگ آمیزی کنید.

تهمت زدن، دعوا کردن با دیگران، ناشُکر بودن، بدگویی کردن از دیگران، سخن بیهوده گفتن، طعنه زدن، دروغ گفتن، دنبال عیب دیگران بودن و عیب جویی کردن، اُف گفتن به پدر و مادر، خبرچینی کردن، مسخره کردن، القاب زشت به کار بردن، تشویق کردن ظالم

کلمه‌ی مشاهده شده را در جای خالی قرار دهید:

امام صادق علیه السّلام:

«بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شرّ زبان او در امان نیستند.»

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه خلاقیت صفحه 62

اگر شما به جای یکی از دو شخصیت داستان (فرهاد یا رضا) بودید، چه‌ می‌کردید؟

اگر من به جای فرهاد بودم از امین می‌پرسیدم که چرا دوچرخه‌ام را به زمین انداخته است.

اگر من به جای رضا بودم از فرهاد می‌خواستم که قبل از عصبانی شدن علّت را از امین بپرسید و بدون دلیل به او تهمت نزند.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!