پایه چهارمحل تمرین چهارم نگارش

جواب تمرین نگارش چهارم-درس پنجم:رهایی از قفس

نگارش چهارم صفحه31

1-بیت هایی را که کلمه های زیر در آن به کار رفته است از متن درس پیدا کنید و بنویسید. طوطیان،شادکام،ارمغان،خطّه

گفت:«گفتم آن شکایت های تو              با گروهی طوطیان،همتای تو»

کرد بازرگان تجارت را تمام                      باز آمد سوی  منزل، شادکام

هر غلامی را بیاورد ارمغان                     هر کنیزک را ببخشید او نشان

گفت طوطی را:«چه خواهی ارمغان         کارَمَت از خطّه ی هندوستان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه32

2-جدول زیر را با استفاده از کلمه های متن درس کامل کنید.

خ و د
خ ا م
خ ا ن ه
خ و ی ش
خ و ا ج ه
خ و ا ه ی

3-با کلمه های زیر متن را کامل کنید.

سالنامه،هفته نامه،قولنامه،کتابنامه

سالنامه-هفته نامه-هفته نامه-کتابنامه-سالنامه-قولنامه-قولنامه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه33

1-با کنار هم گذاشتن کلمه های داخل کادر،کلمه ی جدید بسازید.

شیرین-شاد-حال-شکر-خوش-تنگ-کام-سخن-شگفت-زبان-دل-زده

خوش+حال=خوشحال

شگفت+زده=شگفت زده

شیرین+زبان=شیرین زبان

خوش+سخن=خوش سخن

شاد+کام=شادکام

شکر+سخن=شکر سخن

2-کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید و با مدادرنگی دور آنها خط بکشید.

بازرگان،ثروتمند،طوطی،ارمغان،حبس،تعجّب،کنیز،بازگو،شروع،باغ

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه34

2-درباره مثلی که در متن داستان«قدم یازدهم» بود،نقّاشی بکشید یا بخشی از داستان را که به این مثل مربوط بود،نقّاشی کنید.

مثل: دسته گل به آب دادن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه35

با توجه به متن درس،ترتیب رویدادهای زیر را شماره گذاری کنید.

3-بازرگان به خانه خویش بازگشت.

5-بازرگان با شرمندگی ماجرا را برایش تعریف کرد.

7-بازرگان،طوطی را از پنجره ی خانه به باغ انداخت.

4-طوطی درباره ی سوغاتی اش از بازرگان پرسید.

1-بازرگان پیام طوطی اش را به طوطیان هندوستان داد.

6-طوطی اش درست مثل همان طوطی شروع به لرزیدن کرد و در قفس افتاد.

8-طوطی که از بند آزاد شده بود،پرواز کرد و روی شاخه ی درخت نشست

2-با شنیدن حرف های بازرگان،یکی از طوطیان بر خود لرزید و از بالای درخت افتاد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه36

الف)بند زیر را با دقت بخوانید و جمله ی موضوع آن را بنویسید. موضوع کلی و موضوع کوچک تر جمله ی موضوع را مشخص کنید.

جمله ی موضوع:استخر بسیار زیبا بود.

موضوع کلی:استخر

موضوع کوچک تر:زیبایی  استخر

ب)یک بند توصیفی درباره ی«مادر» بنویسید. به این فکر کنید که مادر شبیه چیست.

دستان مادر همچون نسیمی مهربان که گل ها و گیاهان را نوازش می کند،با مهر و لطافت فراوان بر سر فرزندش کشیده می شود. مادر،این فرشته الهی برای تربیت هر چه بهتر فرزندش حاضر است عمر خود را نیز فدا کند.بخشندگی و لطف مادر را می توان مثل خورشید دانست که بی هیچ چشم داشتی گرمای وجودش را در اختیار فرزندش قرار می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!