پایه چهارمحل تمرین چهارم نگارش

جواب تمرین نگارش چهارم-درس پانزدهم:شیر و موش

نگارش چهارم صفحه87

1-هر گروه از کلمه های زیر را به طور مناسب ترکیب کنید و در جدول قرار دهید.

ترکیب با «ـِ»

موشِ بازیگوش

شاهِ وحوش

روزِ دگر

ترکیب با«یِ»

پنجه ی صیّاد

کلّه ی موش

بیشه ی خفته

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه88

2-مانند نمونه كلمه هايی را از متن پيدا كنيد كه آهنگ آنها مانند واژه ی نوشته شده باشد.

گاز،باز

گوش،موش

شیر،گیر

غازی،بازی

3-متني بنويسيد كه حداقل چهار كلمه از كلمه های زير در آن به كار رود.

آزاده با شادی فراوان و لبخند زیبایی که بر روی لبش نقش بسته بود،به سرعت از چمن زارها و گل زارها می گذشت.او برای اینکه طولانی بودن مسیر کمتر به چشم بیاید برای خودش آواز می خواند.بعد از مدهتی به  گندم زاری رسید که در زمان بچگی هنگام عبور از آن با دسته ای سگ وحشی مواجه شده بود. همین موضوع کمی ترس و نگرانی را به وجود او انداخت.بنابراین چشم هایش را بست و با سرعت فراوان به سمت نی زار آن طرف رود دوید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه89

1- با توجه به راهنمایی های كنار هر رديف، كلمه های مناسب را از متن درس پيدا كنيد و
بنويسيد.

کلمه هایی که «حـ ح» دارند.

وحوش-رحم-حاصل-حول و حوش-حال

کلمه هایی که «فـ ف» دارند.

خفته-آشفته-گرفت-رفتار-گرفتار-افتاد-مغفرت-اتّفاقا-دریافت-بشتافت

کلمه هایی که «سـ س» دارند.

دست-خواست-لوس-هراس-التماس-است-سه-سر

کلمه هایی که «غـ ـغـ غ» دارند.

مغفرت-غازی-متغیّر

کلمه هایی که «صـ ص» دارند.

حاصل-صید-صیّاد-خلاص

کلمه هایی که «ر» دارند.

مغفرت-متغیّر-هراس-سر-گرفت-رفتار-گرفتار-دریافت-رحم-کار-چار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه90

2-در هر رديف يک كلمه با بقيه فرق دارد؛آن را بنويسيد.

صید،صیّاد،خلاص

متغیّر،مغفرت،تغییر

حاصل،حول،محصول

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه92

متن زير را بخوانيد و جاهای خالی را با يکی از این كلمه ها پر کنید. توجه داشته باشيد كه برخی از اين كلمه ها، معنای يكسانی دارند و تكراری هستند.

ابتدا-نخست-اوّل

بعد-دوّم

بعد-سپس

آخر

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه93و94

متني بنويسيد كه چهار بند داشته باشد.موضوع کلی متن«مادر» است.ابتدا بند مقدمه را بنویسید.موضوع کلی به دو موضوع كوچكتر زير تقسيم شده است، آنها موضوع هر يك از دو بند بعدی متن هستند. در پايان، بند نتيجه گيري را بنويسيد. 

بند دوم: مهرباني مادر

بند سوم: زحمت های مادر

مادر اوّلین و شاید بهترین یار و یاور کودک در طول زندگی است. هر کودکی به محض به دنیا آمدن از حمایت ها و لطف مادرش بهره مند می شود و حس دل گرمی و صمیمیّت نسبت به مادرش پیدا می کند.

یکی از بارزترین خصوصیّات مادران مهربانی آنهاست.مهربانی مادر هیچ حد و مرزی نمی شناسد و در طول زندگی یک فرد بارها و بارها به اشکال مختلف  جلوه گر می شود.از همان شروع زندگی کودک،مادر با مهر و عطوفتی مثال زدنی در تمامی لحظات کنار فرزندش است و نیازهای اولیّه او را رفع می کند.این مهربانی تا آخرین لحظه زندگی مادر به مدل های مختلفی اتفاق می افتد و همین موضوع مادران را به فرشتگان زمینی تبدیل کرده است.

مادران اکثر علاوه بر بحث تربیت فرزند،خانه داری و حتی گاهی کارهای مربوط به شغلشان را انجام می دهند و برای پیشبرد امور خانواده بسیار زحمت می کشند.از همان 9 ماه دوران بارداری،زحمات و تلاش های فراوان مادر آغاز می شود و در همه مراحل زندگی بچّه ادامه دارد.

به راستی که بهشت زیرپای مادران است.ما باید قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانیم و از خدای خود بابت وجود این موجود سراسر مهربانیدر زندگی خود ،تشکّر کنیم.همچنین با کمک به مادران در انجام کارهای خانه،تشکر بابت زحمات و احترام قائل شدن برایشان می توانیم گوشه ی کوچکی از زحماتشان را جبران کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!