پایه چهارمحل تمرین چهارم نگارش

جواب تمرین نگارش چهارم-درس سوم:راز نشانه ها

نگارش چهارم صفحه20

1-کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.

هوش-فهم-دست نخورده-قهوه خانه-جادّه-آفرین

آفرین-جادّه-دست نخورده-فهم-قهوه خانه-هوش

2-با توجه به معنای جمله ها،کلمه مناسب را انتخاب کنید.

غذا

حیاط

اساس

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه21

1-در جدول زیر کلمه های درس آمده است.پنج کلمه از آنها را پیدا کنید و با هر یک جمله بسازید.

 

جادّه:رانندگی در جادّه های شلوغ ،کار بسیار سختی است.

فهم:درک و فهم دوستم علی،بسیار زیاد است.

آسیاب:برای تبدیل گندم به آرد می توان از آسیاب استفاده کرد.

طرف:آن طرف کوچه یک مغازه خیّاطی وجود دارد.

کمتر:سن من از برادرم کمتر است.

2-با توجه به متن درس برای هر یک از حروف داخل شکل،کلمه بنویسید.

ح
خوشحال حاکم حدس
س
آسیاب کیسه راست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه22

2-خانه های جدول را به دلخواه با کلماتی از متن درس پر کنید.

کلمه اول کلمه دوم  کلمه سوم
ردیف اول گندم آسیاب قهوه خانه
ردیف دوم چشم علف حاکم
ردیف سوم هوش آفرین چشم

حالا با کلمات هر ردیف جمله بسازید،به طوری که هر سه کلمه در آن به کار رفته باشد.

جمله اول:کشاورز پس از تحویل گندم به آسیاب برای رفع خستگی به سمت قهوه خانه رفت.

جمله دوم:چشم حاکم به علف های خشک شده ی گوشه قصر افتاد.

جمله سوم:معلم با حرکت چشمانش کار پسر را تایید کرد و به هوش و ذکاوت او آفرین گفت.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه23

1-متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(الف)است؟ مطالعات اجتماعی

متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(ب)است؟ فارسی

2-تفاوت های متن (الف) و (ب) را در جدول زیر بنویسید.

متن (الف) متن (ب)
در این متن از کلمات ساده استفاده شده و فقط سعی بر انتقال مفهوم از طریق ادبیاتی ساده بوده است و استفاده از ضرب المثل را نمی بینیم. این متن  کلمات سخت و ادبی تری دارد و برای بیان مفهوم سعی شده از ادبیات جذاب و زیباتری بهره گرفته شود.برای زیبایی متن از ضرب المثل استفاده شده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه24

به جمله های موضوع زیر دقّت کنید.موضوع کلی و موضوع کوچک تر آن را بنویسید.

الف)آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی:آلودگی هوا

موضوع کوچک تر:دلایل آلودگی هوا

ب)پرچم ایران سه رنگ دارد.

موضوع کلی:پرچم ایران

موضوع کوچک تر:سه رنگ پرچم ایران

پ)جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی:جانوران

موضوع کوچک تر:دسته بندی جانوران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!