حل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس پنجم:هفت خان رستم

نگارش ششم صفحه33

1-مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.

گفت و گو

جست و جو

راز و نیاز

شست و شو

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه34

2-با توجه به علامت ها و واژه های نوشته شده،جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید .

بزد تیر و بنداخت از بر سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش

رخش،می کوشد تا با کوفتن سمّ بر زمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند.

رستم، با پشت سر گذاشتن هفت مرحله ی بسیار دشوار و خطرناک،یاران خود را از بند دیوان،نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد.

3-الف)یک نمونه مبالغه که در صحبت هایتان به کار می برید،بنویسید.

مثال: صد دفعه گفتم:در اصل گوینده صدبار نگفته،بلکه چند بار تکرار کرده است.

دو ساعته منتظرم:در حقیقت فرد فقط چند لحظه منتظر بوده نه دو ساعت.

هزار نفر اونجا بودن: فقط چند نفر و یا نهایتا چند ده نفر آنجا بوده اند نه هزار نفر.

ب)معنای دور و معنای نزدیک کنایه ی زیر را بنویسید.

آب در هاون کوبیدن

معنای دور: تلاش بیهوده کردن

معنای نزدیک: آب را واقعا در هاون بریزیم و بکوبیم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه35

1-بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید.

خروشید و جوشید و برکند خاک            ز سمّش زمین شد همه، چاک چاک

(رخش) فریاد برآورد و با سمّش خاک را کند.از شدّت ضربات سمّش زمین ترک برداشت.

2-برای موفقیت در زندگی،به نظرتان چه خان هایی پیش رو دارید؟ 

خان های زندگی نیز هر کدام در زمان خود به سختی هفت خان رستم هستند و ما باید بکوشیم با تفکّر مناسب و مشورت،بهترین روش را به کار گیریم و با سرفرازی از آن ها بگذریم. این خان ها از همان کودکی شروع می شوند و شاید اولین آن را بتوان بحث مدرسه و تحصیل دانست که همه باید بکوشند آن را به بهترین شکل پشت سر بگذارند. با بزرگ شدن سن خان دیگری به اسم انتخاب رشته و سپس کنکور و پذیرش در دانشگاه را پیش روی خود داریم.در ادامه بحث ایجاد شغل و کسب درآمد را به عنوان خانی سخت و مهم پیش رو داریم.بعد از آن هم نوبت به خان ازدواج و تشکیل خانواده و فرزطندآوری و… می رسد.

3-یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.

بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش                          فرو ریخت چون رود،خون از برش

در مصراع دوم شاعر خون ریزی ای را که در نتیجه جدا شدن سر دیو از بدنش به راه می افتد، از شدت زیادی به رود تشبیه می کند و می گوید که خون همچون آب رود از دیو بیرون می آمد در حالیکه در واقع این گونه نیست و هیچ گاه موجودی به اندازه آب یک رود در خود خون ندارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه37

3-برداشت خود را از ضرب المثل«نوش دارو بعد از مرگ سهراب»در یک بند بنویسید.

طبیعتا همه می دانیم که ارزش یک عمل و یک کار تنها تا زمانی است که کار از کار نگذشته باشد و دیر نشده باشد.در حقیقت این مثل به این نکته اشاره دارد که هر چیزی در زمان خودش ارزش دارد و اگر در موعد مقرر انجام نشود دیگر ارزشی ندارد. همانطور که نوش دارویی که دیر به دست رستم رسید دیگر به درد نمی خورد و نمی توانست سهراب را زنده کند.پس باید بدانیم که ارزش کارهایمان به آن است که در زمان خود صورت بگیرند و موکول کردن آن ها به زمانی دیگر و تاخیر در انجام آن ها کاری پسندیده نیست و دیگر اثرگذاری و تاثیر خود را ندارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه38

ب)جاهای خالی را با«امّا،ولی،بنابراین،و» کامل کنید.

چند وقت پیش داستانی درباره ی خیر و شر خواندم. اینکه سال ها پیش خیر و شر برای
شنا کردن به دریا رفتند امّا شر زودتر از آب بیرون آمده و لباس های خیر را
پوشید بنابراین خیر هم برای اینکه برهنه نماند،مجبور شد لباس های شر را بپوشد.
و حالا سال هاست که آدم ها خیر و شر را اشتباه می گیرند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه40

2-جمله های نوشته شده را در جورچین زیر شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید.

1 نگهبان کاروانی شب به خواب رفت.

2 دزدان رسیدند و کاروان را غارت کردند.

3 بامداد صاحبان مال دیدندکه شتران و بار آنها ناپدید شده است.

4 به پاسبان پرخاش کردند که چه پیش آمده است؟

5 گفت:«دزدان نقابدار،کاروان را غارت کردند و مال مردم را به یغما بردند.»

6 گفتند:«مگر تو سنگ بودی؟چرا جلوی آن ها  را نگرفتی؟»

7 گفت:«تعداد آنها زیاد بود و من تنها بودم.»

8 گفتند:«اگر نمی توانستی با آن ها مبارزه کنی،باید فریاد و هیاهو می کردی تا بیدار شویم.»

9 گفت:«در آن هنگام شمشیر کشیدند و گفتند اگر فریاد و هیاهو کنی تو را می کشیم.»

10 من نیز از ترس خاموش گشتم،

11 امّا اکنون هر قدر که بخواهید برایتان فریاد می کشم!»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!