پایه ششمحل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس هفدهم:ستاره ی روشن

نگارش ششم صفحه99

1-از متن درس،بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است،پیدا کنید و بنویسید. 

الف)وصیت،عزّوجل

گفت:وصیت کنم شما را که خدای،عزّوجلّ به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه در دل دارید،می داند و زندگانی شما به فرمان اوست.

ب)زینهار،حرام

نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای،عزّوجلّ،که شما را آفرید برای نیکی آفرید و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بدکننده را زندگانی،کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان،دور دارید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه100

2-با توجه به حروف نوشته شده در جدول،واژه های چهار حرفی را از متن درس پیدا و جدول راکامل کنید.(از تکرار واژهها بپرهیزید).

وصیت-بهشت-حکیم-خدای-بدخو-علما-حکما-دریغ

3-واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.

الف)سخن در میان دو دشمن،چنان گوی که اگر دوست گردند،شرم زده نشوی.(سعدی)

ب)موج ز خود رفته ای،تیز خرامید و گفت:

هستم اگر می روم،گر نروم نیستم.(اقبال لاهوری)

پ)دوستان و دشمنان را می شناسم من

زندگی را دوست دارم،مرگ را دشمن.(اخوان ثالث)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه101

1-عبارت های زیر را مانند نمونه،به نثر ساده ی امروز،برگردانید.

نثر کهن نثر ساده ی امروزی
نیکویی گویید و زینار بدی نکنید  سخن نیک بگویید و آگاه باشید که بدی نکنید.
راست گفتن پیشه کنید. همواره سخن راست بگویید.

2-عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید. 

از دروغ گفتن دور باش چون دروغ آفت و بلای بزرگی است که به هر که رو کند او را تیره بخت می کند.دروغ گفتن ناخشنودی و خشم خدا را در پی دارد.با دروغ گفتن اعتماد دیگران نسبت به تو سلب می شود و تصویرت در ذهن دیگران خراب می شود.با دروغ گفتن روز به روز در سیاهی و تباهی بیشتری فرو می روی و با دستان خودت،زندگی ات را به نابودی می کشانی.دروغ گفتن به روابطت با دیگران لطمه می زند و موجب فاصله گرفتن بقیه از تو و در نتیجه تنهایی و گوشه گیریت می شود.پس از دروغ گفتن بر حذر باش تا بتوانی  زندگی زیبا در کنار دیگران را تجربه کنی.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه102

1-حکایت«نردبان فروش»از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید.
«شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بچیند،صاحب باغ سر رسید و گفت:«در باغ من چه کار داری؟»
آن شخص گفت:«نردبان میفروشم.»
گفت:«نردبان در باغ من میفروشی؟»
گفت:«نردبان از آن من است، هرجا که خواستم میفروشم.»

 صاحب نردبان معتقد بود هر فردی نسبت به دارایی و املاک خود اختیار تام دارد و می تواند آن را در هر جا که بخواهد و به هر شکل که بخواهد استفاده کند.امّا صاحب باغ چنین دیدی نداشت و مخالف او بود.درست است که هر شخصی اختیار اموال خود را دارد امّا این دلیل نمی شود که به هر شکلی از آن استفاده کند زیرا گاهی با استفاده ی غلط ممکن است حقوق و حریم شخصی دیگران را زیر پا بگذارد.

2-مفهوم ضرب المثل«به پایان آمد این دفتر،حکایت همچنان باقی است»را در یک بند توضیح دهید. 

چرخ زندگی همواره در گردش است و ماجراهای مختلف پیوسته در آن در حال رخ دادن هستند.بنابراین هرگز نمی توان ماجرایی را به طور تمام و کمال تفسیر کرد و پرونده آن را بست؛زیرا همواره مواردی در رابطه با آن افزوده و یا کسر می شود و تغییری پیوسته در مورد آن در جریان است.بنابراین فقط می توان به توضیح درباره ی بخشی از اتّفاقات و ماجرا ها اکتفا نمود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه103

ت)مفهوم«تا»را در هر یک از جمله های زیر،بنویسید.

آنها دام و تله می گذارند تا تو را در دام بیندازند. برای اینکه

می خواهم به مهدی کمک کنم تا درس هایش را بهتر یاد بگیرد. برای اینکه

از شام تا سحر بیدار بود. فاصله ی زمانی

تا کنون چند تا کتاب خوانده ای؟ فاصله ی زمانی/واحد شمارش

تا شام،نیفتاد صدای تبر از گوش. فاصله ی زمانی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه104

2-برای جدول زیر،سؤالات مناسب طرح کنید.

1- درخت بدون میوه ای که در متن پانزدهم از آن نام برده شده بود.

2- زیبا و تزئین شده

3-شعله ور(به معنی عصبانی هم می شود)

4-روشنایی

5-چیزی یا کسی که دروغ را تشخیص بدهد.

6-باارزش

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!