جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس بیست و دوم: روزهای مهم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم- درس بیست و دوم: روزهای مهم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 97

١ــ متن زیر را با همکلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان کنید. دوست دارید در زندگیتان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید؟

به عبادت و نماز روزه اهیمت ویژه‌ای قائل بودند – خیلی به نظم و پاکیزگی اهمیت می‌دادند – در کارهای خانه به همسرشان کمک می‌کردند و …

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!