جواب تمرین قرآن چهارم- درس چهارم

جواب تمرین قرآن چهارم- درس چهارم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 23

 

 

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 26

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 26

در عبارات تمرین فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشید.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!