جواب تمرین قرآن چهارم- درس ششم

جواب تمرین قرآن چهارم- درس ششم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 36

 

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 37

در عبارات تمرین فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید وصل کنید.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!