جواب تمرین قرآن چهارم-درس سوم

جواب تمرین قرآن چهارم-درس سوم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 18

 

 

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 19

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 19

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها وصل کنید.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!