جواب تمرین قرآن چهارم- درس دهم

جواب تمرین قرآن چهارم- درس دهم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 63

معنی لغات زیر را بنویسید.

حَسُنات: کارهای خوب                    سَیّئات: کارهای بد                      حَسَنَۀ: کار خوب                 سَیّئۀ: کار بد

 

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 65

 

 

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 66

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن …

error: Content is protected !!