پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه42

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

این،تو،نیکوکار،شما،بسیار آمرزنده،گفتند،آیا،گناهان،نادان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

اَ،هل

انتم

جاهل

انت

هذا

محس

غفور

قالوا

لـَ

آیا

شما

نادان،بی خرد

تو

این

نیکوکار

بسیار آمرزنده

گفتند

قطعا

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-بیوسف و اخیه: با یوسف و برادرش

2-اءنک لانت یوسف: آیا تو همان یوسف هستی؟

3-هذا اخی: این برادر من است.

4-اجر المحسنین: پاداش نیکوکاران

5-قالوا یا ابانا: گفتند ای پدر ما

6-هو الغفور الرحیم: او بسیار آمرزنده و مهربان است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه43

فعالیت سوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید.

صادق:راستگو+ین=صادقین:راستگویان

محسن:نیکوکار+ین=محسنین:نیکوکاران

مومن:مومن+ین=مومنین:مومنان

عالم:دانشمند+ین=عالمین:دانشمندان

کافر:بی ایمان،کافر+ین=کافرین:کافران

فعالیت چهارم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید.

خالق:آفریننده+ون=خالقون:آفرینندگان

مسلم:مسلمان+ون=مسلمون:مسلمانان

مهاجر:کوچ کننده/مهاجر+ون=مهاجرون:کوچ کنندگان/مهاجران

ظالم:ستمگر/ظالم+ون=ظالمون:ستمگران/ظالمان

کافر:کافر/بی ایمان+ون=کافرون:بی ایمانان/کافران

این قاعدهٔ ساده و پرکاربرد را با استفاده از دو فعالیت فوق کامل کرده و به خاطر بسپارید. 

هرگاه به آخر کلمه ای « ین یا ون »اضافه شود، آن کلمه به صورت جمع معنا می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه44

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید. 

1-قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جهلون

گفت: آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش هنگامی که نادان بودید؟!

2-قالوا اءنک لانت یوسف

گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟

قال انا یوسف و هذا اخی

گفت : من یوسف هستم و این برادر من است.

فان الله لا یضیع الاجر المحسنین

پس همانا خدا از بین نمی برد پاداش نیکوکاران را

ج)از صفحه 248قرآن کریم سه اسم که با«ون»یا«ین»جمع بسته شده است،نوشته و معنا کنید.

عالمین:جهانیان

مشرکین:مشرکان

مجرمین:گناه کاران

د)از صفحه246 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید. 

متن: لا یایئس من روح الله

ترجمه: از لطف و رحمت خدا ناامید نشوید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه46

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دلها،سخت،تاریکی ها،بی ایمان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

قلوب

ظلمات

کافر

اذن

صراط

عزیز

ویل

شدید

 

قلب ها،دل ها

تاریکی ها

کافر،بی ایمان

اجازه

راه

عزتمند،شکست ناپذیر

وای بر

سخت

 

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-کتب انزلناه: کتابی که آن را نازل کردیم

2-الیک: به سوی تو

3-من الظلمات: از تاریکی ها

4-الی النور: به سوی روشنایی

5-ویل للکافرین: وای بر کافران

6-من عذاب شدید: از عذابی سخت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه47

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل آن بنویسید.

1-قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار

بگو:خداوند آفریننده ی هر چیزی است و او یگانه مقتدر است.

2-الا بذکر الله تطمئن القلوب

بدانید (فقط)با یاد خدا آرام میگیرد قلب ها

3-الر کتب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظّلمت

الف الم را،کتابی که فرو فرستادیم آن را به سوی تو تا خارج کنی مردم را از تاریکی ها

الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز و الحمید

به سوی روشنایی به اجازه پروردگارشان به سوی راه خداوند عزتمند ستوده

ج)از صفحات 251 و 253قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

من فی السموت و الارض: کسانی که در آسمان ها و زمین هستند.

الظلمت و النور: تاریکی ها و روشنی

اوحینا الیک: بر تو وحی کردیم

د)از صفحات 250 تا ٢٥٢ قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید.(می توانید از تمرینهای قبل نیز استفاده کنید) پیام انتخاب شده خود را با توجه به معنای آن حفظ کنید،دربارهٔ آن بیندیشید و نظر خود را در کلاس برای دوستان خود بیان کنید.

متن:و کل شیء عنده بمقدار

ترجمه:و هر چیزی نزد او اندازه ای دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!