پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دوازدهم

جلسه اول از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه107

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

به پا دارید،بپردازید،رکوع کنید،سجده کنید،یاور،سرپرست

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

ارکعوا

اسجدوا

افعلوا

نعم

اقیموا

ءاتوا

مولی

نصیر

رکوع کنید

سجده کنید

انجام دهید

چه خوب …..است

به پا دارید

بپردازید

سرپرست

یاور

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ارکعوا و اسجدوا: رکوع و سجده کنید

2-و اعبدوا ربکم: و عبادت کنید پروردگارتان را

3-و افعلوا الخیر: و کار نیک انجام دهید

4-اقیموا الصلوة: به پا دارید نماز را

5-ءاتو الزکوة: بپردازید زکات را

6-هو مولئکم: او سرپرست شما است

7-فنعم المولی: پس چه سرپرست خوبی است

8-و نعم النصیر: و جه یاور خوبی است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه108

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره حج را کامل کنید.

1- یایها الذین ءامنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم

ای کسانی که ایمان آوردید رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت کنید.

2-و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون

و کار نیک انجام دهید تا شما موفق و رستگار شوید.

3-فاقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة

پس نماز را به پا دارید و زکات بپردازید

4-واعتصموا بالله هو مولئکم

و تمسک بجویید به خدا که او سرپرست شما است

5-فنعم المولی و نعم النصیر

پس چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی است

ج)از صفحه340قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

سخر لکم:رام کرد برایتان

ما فی الارض:آنچه در زمین است

الا باذنه: مگر با خواست و اراده اش

د)از صفحه 342 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره رستگاری و موفقیت مؤمنان انتخاب کنید.

متن:اولئک هم الوارثون

ترجمه:آنان وارثان حقیقی هستند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه110

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

مهربانان،خلق کردیم،رحم و مهربانی کن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

خلقنا

ملک

کریم

اغفر

ارحم

راحمین

خلق کردیم،آفریدیم

فرمانروا

ارزشمند،گرانقدر

بیامرز

رحم و مهربانی کن

مهربانان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-خلقنکم: آفریدیم شما را

2-الملک الحق: فرمانروای درستی

3-رب اغفر: پروردگارا بیامرز

4-خیر الراحمین:بهترین مهربانان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه111

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-و هو الذی یحیی و یمیت

و او کسی است که زنده می کند و می میراند

و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون

و از اوست درآمد و شد شب و روز؛پس آیا اندیشه و تعقل نمی کنید؟

2-و قل رب اعوذ بک من الهمزات الشیطین

و بگو:پروردگارا پناه می برم به تو از وسوسه های شیاطین

3-و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

و بگو:پروردگارا بیامرز و ببخش(رحم کن) که تو بهترین مهربانانی

ج)از صفحه347قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

فی طغیانهم: در طغیانشان

و رب العرش العظیم: و صاحب عرش بزرگ

سیقولون:پس خواهند گفت

د)در صفحه349 قرآن کریم در دو آیه دعای زیبایی آمده است در این دعا از خدا می خواهیم که ما را بیامرزد و مورد لطف و مهربانی بی پایان خود قرار دهد.یکی از آن دو را انتخاب کرده، همراه با ترجمه بنویسید. سعی کنید این آیه را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن:و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

ترجمه:و بگو:پروردگارا بیامرز و ببخش(رحم کن) که تو بهترین مهربانانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!