پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دهم

جلسه اول از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه91

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیش از،تسبیح گوی،صبور و شکیبا باش،روزی،بهتر،بهترین،پرهیزکاری،عاقبت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اصبر

سبح

قبل

رزق

خیر

نحن

عاقبة

تقوی

صبور و شکیبا باش

تسبیح گوی

قبل از،پیش از

روزی

خوب،بهتر،بهترین

ما

عاقبت

تقوا،پرهیزکاری

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-فاصبر علی ما یقولون: پس صبور و شکیبا باش  بر آنچه می گویند

2-بحمد ربک: همراه با ستایش پروردگارت

3-قبل طلوع الشمس: پیش از طلوع خورشید

4-قبل غروبها: پیش از غروبش

5-رزق ربک خیر: روزی پروردگارت بهتر است

6-والعاقبة للتقوی: و عاقبت برای پرهیزکاری است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه92

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره طه را کامل کنید.

1-فاصبر علی ما یقولون

پس صبور و شکیبا باش بر آنچه می گویند(مردم)

2-و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها

و تسبیح گوی همراه با ستایش پروردگارت پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن

3-و رزق ربک خیر و ابقی

و روزی پروردگارت بهتر است و پایدارتر است.

4-و امر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها

و فرمان ده خانواده ات را به نماز و در این کار صبور و شکیبا باش؛

5-لانسئلک رزقا

از تو روزی نمی خواهیم؛

6-نحن نرزقک

ما روزی میدهیم به تو،

7-والعاقبة للتقوی:

و عاقبت برای پرهیزکاری است

ج)از صفحه318قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

افلا یرون:آیا توجه نکردند

و لقد قال لهم هرون: و همانا هارون به آنها گفته بود

و اطیعوا امری: و از فرمانم اطاعت کنید

د)از صفحه320 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره درخواست از خداوند برای افزایش علم و دانش انتخاب کنید

متن:رب زدنی علما

ترجمه:پروردگارا بر دانش من بیفزای

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه94

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

پدر،روشن،دانا،گمراهی

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

لقد

ءاتینا

کنا

عالم

اب،ابا،ابو،ابی

کنتم

ضلال

قطعا

بخشیدیم به،دادیم به

بودیم،هستیم

دانا

پدر،جمع ءابا

بودید،هستید

گمراهی

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-لقد ءاتینا ابراهیم: قطعا بخشیدیم به ابراهیم

2-کنا به علمین: بودیم به آن دانا

3-اذ قال لابیه: هنگامی که گفت به پدرش

4-قال لقد کنتم:گفت همانا بودید

5-انتم و ءاباؤکم: شما و پدرانتان

6-فی ضلل مبین:در تاریکی آشکار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه95

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-لقد انزلنا الیکم کتبا فیه ذکرکم افلا تعقلون

همانا نازل کردیم به سوی شما کتابی که(وسیله) تذکر و هدایت شماست، پس آیا اندیشه نمی کنید؟

2-قالوا یویلنا انا کنا ظالمین

گفتند ای وای بر ما همانا ما بسیار ظالم بودیم

3-و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون

و قرار دادیم از آب هر چیز زنده ای را؛پس آیا ایمان نمی آورید؟

4- و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر

و او کسی است که آفرید شبو روز و خورشید و ماه را

5-قال بل ربکم رب السموت و الارض الذی فطرهن

گفت: بلکه پروردگارتان همان پروردگار آسمان ها و زمین است کسی که پدید آورد آنها را.

ج)از صفحه 324 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

و ما ارسلنا من قبلک: و نفرستادیم پیش از تو

فاعبدون: پس مرا عبادت کنید

و جعلنا فی الارض: و قرار دادیم در زمین

د)از صفحهٔ 322 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره اینکه سؤالات خود را باید از افراد دانا بپرسیم،انتخاب کنید.در دوره ابتدایی نیز با این پیام آشنا شده اید.

متن: فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون

ترجمه: پس اگر نمی دانید از دانشمندان بپرسید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!