پایه هفتمحل تمرین هفتم قرآن

جواب تمرین قرآن هفتم-درس اول

جلسه اول از درس اول قرآن هفتم

صفحه16

فعالیت اول

معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید.

خدا(خداوند، خدای یکتا)،نشانه ها،بخشنده،آسمان ها،ماه،به،او،روشنایی،خورشید،روز،جز،شب،زمین،کسی که،گروه، کتاب،آفرید،درستی،نام،مهربان

1-بِ:به                                                 2-اِسم:اسم،نام                                 3-اَلله:الله،خدا(خداوند،خدای یکتا)

4-اَلرَّحمن:بخشنده                                  5-رَحیم:مهربان                                   6-ءایات:آیات،نشانه ها

7-کِتاب:قرآن،کتاب                                   8-هُوَ:او                                          9-اَلَّذی:کسی که

10-شَمس:خورشید                                11-قَمَر:ماه                                        12-نور:نور،روشنایی

13-خَلَقَ:خلق کرد،آفرید                           14-اِلّا:مگر،جز                                     15-لَیل:شب

16-نَهار:روز                                          17-سَماوات:آسمان ها                         18-اَرض:زمین

19-قَوم:قوم،گروه                                   20-حَقّ:حق،درستی

فعالیت سوم

با استفاده از کلمات معنا شده و به کمک هم گروه خود،ترکیب های زیر را معنا کنید و سپس هر ترکیب و معنای آن را یک گروه،برای کلاس بخواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.

1-بِسمِ اللهِ                                        2-اَلرَّحمنِ الرَّحیمِ                                      3-ءایاتُ الکِتبِ

به نام خدا                                         بخشنده ی مهربان                                    نشانه های قرآن

4-هُوَ الَّذی                                        5:اَلَّیلِ وَ النَّهارِ                                          6-فِی السَّمواتِ وَ الاَرضِ

او کسی است که                               شب و روز                                              در آسمان ها و زمین

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه17

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات و آیات سوره یونس را کامل کنید.

1-الر تلک ایت الکتاب الحکیم

الف لام را؛این نشانه های قرآن حکمت آمیز است.

2-هو الذی جعل الشّمس ضیاء و القمر نورا

او کسی است که قرار داد خورشید را فروزان و ماه را تابان

3-ما خلق ذلک الا بالحّق

خلق نکرد خداوند اینها را جز به حق

4-انّ فی اختلاف الّیل و النّهار

قطعا درآمد و شد شب و روز

5-و ما خلق الله فی السّموت والارض

و آنچه آفرید خداوند در آسمان ها و زمین

6-لایت لقوم یتّقون

قطعا نشانه هایی است برای گروهی که تقوا دارند

ج)از صفحه212 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

هُم فیها خالِدون: آنها در آن جاویدان هستند.

قُل مَن یَرزُقُکُم: بگو چه کسی به شما روزی می دهد؟

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس اول قرآن هفتم

صفحه20

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده،کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

انَّ

لِ

ما

فی

وعد

لکنّ

اکثر 

هم

یا ایّها

ناس

مِن

کم

هُدًی،هدی

رحمة

قطعا

برای

آنچه

در

وعده

لیکن،ولی

بیشتر

آنها،شان

ای

مردم

از،از سوی

شما،تان

هدایت

رحمت،لطف

فعالیت دوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.

لـِ+الله=للهِ:برای خدا

لـِ+المومنینَ=لِلمومنینَ:برای مومنان

لـِ+النّاس=لِلناس:برای خدا

فعالیت سوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-ما فی السّموت و الارض

آنچه در آسمان ها و زمین است

2-وعدالله

وعده ی خدا

3-اکثرهم

بیشترشان

4-یا ایّها النّاس

ای مردم

5-موعظةٌ من ربّکم

موعظه و پندی از پروردگارتان

6-هدًی و رحمة للمومنین

هدایت و رحمت برای مومنان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 21

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه44 و آیه55 سوره یونس را کامل کنید.

1-انّ الله لایظلم النّاس شیئا

قطعا خداوند ظلم نمی کند به مردم هیچ مقدار

2-و لکنّ النّاس انفسهم یظلمون

و لیکن مردم به خودشان ظلم می کنند.

3-الا انّ لله ما فی السّموت و الارض

آگاه باشید که قطعا برای خداست آنچه که در آسمان ها و زمین است.

4-الا انّ وعد الله حقّ

آگاه باشید که قطعا وعده خدا حق است.

5- و لکنّ اکثرهم لایعلمون

و اما(لیکن) بیشترشان نمی دانند.

ج)از صفحه218 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

للقَومِ الظّالِمینَ: برای گروه ستمکاران

وَ أَوحَینَا إِلی موسَی: و  به سوی موسی وحی کردیم

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!