پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه99

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

تبعیت نکن،راه،هوی و هوس،جانشین

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

خلیفة

احکم

لاتتبع

هوی

یضل

سبیل

خلیفه،جانشین

حکم کن،قضاوت کن

تبعیت نکن،پیروی نکن

هوی و هوس

گمراه می کند

راه،جمع سبل

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یداوود:ای داوود

2-انا جعلنک:همانا ما قرار دادیم تو را

3-خلیفة فی الارض:جانشین در زمین

4-فاحکم بین الناس بالحق:پس قضاوت کن میان مردم به درستی

5-و لاتتبع الهوی:و از هوی و هوس پیروی نکن

6-فیضلک:پس گمراه می کند تو را

7-عن سبیل الله:از راه خدا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه100

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه 26 سوره«ص» را کامل کنید.

1-یداوود انا جعلنک خلیفة فی الارض:ای داوود همانا ما تو را جانشینی در زمین قرار دادیم

2-فاحکم بین الناس بالحق:پس میان مردم به درستی قضاوت کن 

3-و لاتتبع الهوی:و از هوی و هوس پیروی نکن

4-فیضلک عن سبیل الله:پس  تو را از راه خد اگمراه می کند

5-ان الذین یضلون عن سبیل الله:قطعا کسانی که گمراه شدند از راه خدا

6-لهم عذاب شدید:برایشان عذابی دردناک(سخت) است

7-بما نسوا یوم الحساب:زیرا فراموش کردند روز قیامت را

ج)از صفحه455قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

فی الاصفاد:در زنجیرها

و اذکر عبدنا:بنده یمان را به یاد آور

د)در صفحه455 قرآن کریم،خداوند قرآن را کتابی معرفی می کند که دارای خیر و برکت بیپایان است و ازما می خواهد که در آیات آن تدبّر کنیم .این آیه را یافته و آن را همراه با معنا بنویسید.با یاد این آیه سعی کنید که همیشه قرآن را با اندیشه و تدبر در معنای آیات بخوانید.

متن:کتب انزلنه الیک مبرک لیدبروا ءایته و لیتذکر اولوا الالباب

ترجمه:کتابی پر خیر و برکت است که بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند و خردمندان پند گیرند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه102

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

سخن،عبادت می کنند،هدایت کرد،اجتناب کردند از،تبعیت می کنند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اجتنبوا

یعبدون

انابوا

یستمعون

قول

یتبعون

هدی

اولوا الالباب

اجتناب کردند از،دوری کردند از

عبادت می کنند

بازگشتند

گوش می دهند به

سخن،گفتار

تبعیت می کنند،پیروی می کنند

هدایت کرد

خردمندان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-اجتنبوا الطاغوت:دوری کردند از طاغوت

2-ان یعبدوها:که عبادت کنند آن را

3-انابوا الی الله:بازگشتند به سوی خدا

4-لهم البشری:برای آنها بشارت است

5-فبشر عباد:پس بشارت ده بندگان مرا

6-یستمعون القول:گوش می دهند به سخن

7-فیتبعون احسنه:پس پیروی می کنند برترین آن را

8-هدهم الله:هدایت کرد آن ها را خدا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه103

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 17 و 18 سوره زمر را معنا کنید.

1-و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها

و کسانی که دوری کردند از طاغوت که عبادت کنند آن را

2-و انابوا الی الله: و بازگشتند به سوی خدا

3-لهم البشری:برای آنها بشارت است

4-فبشر عباد:پس بشارت ده بندگان مرا

5-الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

کسانی که گوش می دهند به سخن پس پیروی می کنند برترین آن را

6-اولئک الذین هدهم الله: آنان کسانی اند که هدایت کرد آن ها را خدا

7-و اولئک هم اولوا الالباب:و آینان همان خردمندانند

ج)از صفحه462قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

جزاء المحسنین:پاداش نیکوکاران

فسوف تعلمون:به زودی خواهید دانست

د)در صفحه462 قرآن کریم آمده است؛ آیا خداوند برای دفاع و حمایت از بنده اش کافی نیست؟! این کلام قدرت آفرین و امیدبخش را یافته، همراه با معنای آن بنویسید و همیشه آن را به خاطر داشته باشید!

متن:ا لیس الله بکاف عبده

ترجمه:آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!