پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه67

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی،ظاهری،افراد غافل

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

لایخلف

ظاهرا

حیاة

غافلون

تخلف نمی کند،خلاف نمی کند

ظاهری

حیات،زندگی

افراد غافل،افراد بی توجه

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-وعد الله:وعده خداوند

2-لایخلف الله وعده:تخلف نمی کند خداوند از وعده اش

3-و لکن اکثر الناس: و اما بیشتر مردم

4-لایعلمون:نمی دانند

5-و هم عن الاخرة:و آنها از آخرت

6-هم غفلون:آنها افراد غافل هستند

7- و ما الله بغافل:و خداوند بی توجه و غافل نیست

8-عما تعملون:از آنچه انجام می دهید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 68

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات و آیات قرآنی از سوره روم را کامل کنید.

1-وعد الله لایخلف الله وعده

(این)وعده خداست.خداوند از وعده اش تخلف نمی کند.

2-ولکن اکثر الناس لایعلمون

و اما بیشر مردم نمی دانند

3-یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا

ظاهری از زندگی دنیا را می دانند

4-و هم عن الاخرة هم غفلون

و آنها از آخرت غافل هستند

5-فاصبر ان وعد الله حق

پس صبور و شکیبا باش همانا وعده خداوند درست است

ج)از صفحه406قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

و اما الذین کفروا:و اما کسانی که کفر ورزیدند

کذبوا بایتنا:آیات ما را تکذیب کردند

فاولئک فی العذاب محضرون:پس آنان در عذاب احضار خواهند شد

د)آیه ای در صفحه 406 قرآن کریم، آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگهای آدمیان را از آیات الهی برشمارده است.این آیه را همراه با ترجمه بنویسید. به نظر شما چرا چنین پدیده هایی از آیات الهی است؟

متن:و من ءایته خلق السموت و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لایت للعلمین

ترجمه:و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست.همانا در آن نشانه هایی برای افراد دانا وجود دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه70

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

اقامه می کنند،رستگاران،حکمت آموز،یقین دارند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

تلک

حکیم

یوقیمون

یؤتون

یوقنون

مفلحون

این،آن

حکمت آموز

اقامه می کنند،بر پا می کنند

می پردازند

یقین دارند

رستگاران

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ءایت الکتب الحکیم: آیات(نشانه های) کتاب حکمت آموز

2-هدی و رحمة للمحسنین:هدایت و رحمتی برای نیکوکاران

3-یقیمون الصلوة:بر پا می کنند(اقامه می کنند) نماز را

4-و یؤتون الزکوة:و می پردازند زکات را

5-هم یوقنون:آنها یقین دارند

6-اولئک هم المفلحون:آنها همان رستگارانند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 1 تا 5 سوره لقمان را معنا کنید.

1-الم تلک ءایت الکتب الحکیم

الف لام میم؛این آیات کتاب حکمت آموز

2-هدی و رحمة للمحسنین 

هدایت و رحمتی برای نیکوکاران است

3-الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة

کسانی که نماز را اقمه می کنند و زکات می پردازند

4-و هم بالاخرة هم یوقنون

و آنان به آخرت یقین دارند

5-اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون

آنها بر هدایتی از سوی پروردگارشان هستند و آنان همان رستگارانند

ج)از صفحه412قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ان اشکر لله: که شکر خدا را به جای آور

لا تشرک بالله: به خداوند شرک نورز

ان الشرک لظلم عظیم:قطعا شرک ستم بزرگی است

د)در صفحه412 قرآن کریم پندهای جناب لقمان به فرزندش آمده است. این آیات،نکات و پیام های قرآنی بسیار زیبا و مهمی دارد.با برخی از آنها در دوره ابتدایی نیز آشنا شدهاید. یکی از این پیام ها را انتخاب کرده همراه با معنا بنویسید.

متن: و اصبر علی ما اصابک

ترجمه: و در برابر مشکلاتی که به تو می رسد صبر کن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!