جواب تمرین قرآن هشتم-درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه67

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی،ظاهری،افراد غافل

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

لایخلف

ظاهرا

حیاة

غافلون

تخلف نمی کند،خلاف نمی کند

ظاهری

حیات،زندگی

افراد غافل،افراد بی توجه

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-وعد الله:وعده خداوند

2-لایخلف الله وعده:تخلف نمی کند خداوند از وعده اش

3-و لکن اکثر الناس: و اما بیشتر مردم

4-لایعلمون:نمی دانند

5-و هم عن الاخرة:و آنها از آخرت

6-هم غفلون:آنها افراد غافل هستند

7- و ما الله بغافل:و خداوند بی توجه و غافل نیست

8-عما تعملون:از آنچه انجام می دهید

صفحه 68

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات و آیات قرآنی از سوره روم را کامل کنید.

1-وعد الله لایخلف الله وعده

(این)وعده خداست.خداوند از وعده اش تخلف نمی کند.

2-ولکن اکثر الناس لایعلمون

و اما بیشر مردم نمی دانند

3-یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا

ظاهری از زندگی دنیا را می دانند

4-و هم عن الاخرة هم غفلون

و آنها از آخرت غافل هستند

5-فاصبر ان وعد الله حق

پس صبور و شکیبا باش همانا وعده خداوند درست است

ج)از صفحه406قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

و اما الذین کفروا:و اما کسانی که کفر ورزیدند

کذبوا بایتنا:آیات ما را تکذیب کردند

فاولئک فی العذاب محضرون:پس آنان در عذاب احضار خواهند شد

د)آیه ای در صفحه 406 قرآن کریم، آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگهای آدمیان را از آیات الهی برشمارده است.این آیه را همراه با ترجمه بنویسید. به نظر شما چرا چنین پدیده هایی از آیات الهی است؟

متن:و من ءایته خلق السموت و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لایت للعلمین

ترجمه:و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست.همانا در آن نشانه هایی برای افراد دانا وجود دارد.

جلسه دوم از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه70

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

اقامه می کنند،رستگاران،حکمت آموز،یقین دارند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

تلک

حکیم

یوقیمون

یؤتون

یوقنون

مفلحون

این،آن

حکمت آموز

اقامه می کنند،بر پا می کنند

می پردازند

یقین دارند

رستگاران

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ءایت الکتب الحکیم: آیات(نشانه های) کتاب حکمت آموز

2-هدی و رحمة للمحسنین:هدایت و رحمتی برای نیکوکاران

3-یقیمون الصلوة:بر پا می کنند(اقامه می کنند) نماز را

4-و یؤتون الزکوة:و می پردازند زکات را

5-هم یوقنون:آنها یقین دارند

6-اولئک هم المفلحون:آنها همان رستگارانند

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 1 تا 5 سوره لقمان را معنا کنید.

1-الم تلک ءایت الکتب الحکیم

الف لام میم؛این آیات کتاب حکمت آموز

2-هدی و رحمة للمحسنین 

هدایت و رحمتی برای نیکوکاران است

3-الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة

کسانی که نماز را اقمه می کنند و زکات می پردازند

4-و هم بالاخرة هم یوقنون

و آنان به آخرت یقین دارند

5-اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون

آنها بر هدایتی از سوی پروردگارشان هستند و آنان همان رستگارانند

ج)از صفحه412قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ان اشکر لله: که شکر خدا را به جای آور

لا تشرک بالله: به خداوند شرک نورز

ان الشرک لظلم عظیم:قطعا شرک ستم بزرگی است

د)در صفحه412 قرآن کریم پندهای جناب لقمان به فرزندش آمده است. این آیات،نکات و پیام های قرآنی بسیار زیبا و مهمی دارد.با برخی از آنها در دوره ابتدایی نیز آشنا شدهاید. یکی از این پیام ها را انتخاب کرده همراه با معنا بنویسید.

متن: و اصبر علی ما اصابک

ترجمه: و در برابر مشکلاتی که به تو می رسد صبر کن

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم- درس چهارم: وظایف دولت

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 21 3- کاربرگه شماره (2) دولت را انجام دهید. کاربرگه …

error: Content is protected !!