پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه75

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آگاه،پیامبر،تبعیت کن،پیروی نکن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

نبی

النبی

اتق

لاتطع

اتبع

خبیر

وکیل

پیامبر

پیامبر اکرم(ص)

تقوا پیشه کن

اطاعت نکن،پیروی نکن

تبعیت کن،پیروی کن

آگاه،باخبر

مدافع،پشتیبان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یایها النبی:ای پیامبر 

2-اتق الله:تقوای خدا را پیشه کن

3-و لاتطع الکفرین و المنفقین: و از کافران و دورویان پیروی نکن

4-علیما حکیما:دانای حکیم

5-و اتبع ما یوحی الیک:و پیروی کن از آنچه بر تو وحی می شود

6-و توکل علی الله:و بر خدا توکل کن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 76

انس با قرآن در خانه

ب)آیات1تا3 سوره احزاب را معنا کنید

1-یایها النبی اتق الله:ای پیامبر تقوای خدا را پیشه کن

2-و لاتطع الکفرین و المنفقین:و از کافران و دورویان اطاعت نکن

3-ان الله کان علیما حکیما:همانا خداوند دانای حکیم است

4-و اتبع ما یوحی الیک من ربک:و پیروی کن از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی می شود

5-ان الله کان بما تعملون خبیرا:همانا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است

6-و توکل علی الله:و بر خدا توکل کن

7-و کفی بالله وکیلا:و کافی است خدا برای پشتیبان بودن

ج)از صفحه422قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

رزقا کریما:رزق و روزی عالی

قولا معروفا:سخنی شایسته

اجرا عظیما:پادشی بزرگ

د ـ در آخرین آیه صفحه422قرآن کریم، خداوند ویژگی های مردان و زنان مسلمان را برشمرده است و آنگاه آنها را به آمرزش و پاداشی بزرگ نوید داده است. کسب کدام یک از این صفات را برای خود مهم تر و باارزش تر می دانید.آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن:و الصبرین و الصبرت و الخشعین والخشعت

ترجمه:مردان و زنان صبور،مردان و زنان فروتن و فرمانبردار

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه78

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعوت کننده،گواه،بشارت دهنده،چراغ

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

ارسلنا

شاهد

مبشر

داعی

سراج

منیر

بشر

فرستادیم

شاهد،گواه

بشارت دهنده،مژده دهنده

دعوت کننده

چراغ

روشنی بخش

بشارت بده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-انا ارسلنک:قطعا ما فرستادیم تو را

2-شاهدا و مبشرا و نذیرا:گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده

3-و داعیا الی الله باذنه:و دعوت کننده به سوی خداوند به دستورش

4-و سراجا منیرا:و چراغی روشنی بخش

5-و بشر المومنین:و بشارت بده مومنان را

6-فضلا کبیرا:لطف و رحمتی بزرگ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه79

انس با قرآن در خانه

ب)آیات45تا48 سوره احزاب را که در بزرگی و عظمت پیامبر اکرم (ص) است معنا کنید.

1-یا ایا النبی انا ارسلنک شاهدا و مبشرا و نذیرا

ای پیامبر قطعا ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده ای فرستادیم

2-و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا

و دعوت کننده به سوی خداوند به دسنورش و چراغی روشنی بخش

3-و بشر المومنین بان لهم من الله فضلا کبیرا

و بشارت بده مومنان را به اینکه برایشان از سوی خدا لطف و رحمتی بزرگ است

4-و لاتطع الکفرین و المنفقین و دع اذئاهم

و اطاعت نکن از کافران و دورویان و بگذر از آزار و اذیت آنها

5-و توکل علی الله

و بر خدا توکل کن

6-و کفی بالله وکیلا

و کافی است خدا برای پشتیبان بودن

ج)از صفحه423قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ضللا مبینا:گمراهی آشکار

و کان امر الله مفعولا:و فرمان خدا همواره اجرا می شود.

بالمومنین رحیما:به مومنان مهربان است

د)در آیه٤٠ سوره احزاب،خداوند به ما می آموزد که پیامبر بزرگ اسلام را با چه نام و صفتی بنامیم،این نام ها را شناسایی کنید و همراه با معنای آنها بنویسید.این دو صفت چه نکته مهمی را درباره پیامبر اعظم و دین اسلام روشن می سازد؟

متن:رسول الله و خاتم النبین

ترجمه:فرستاده خدا و پایان بخش سلسله پیامبران

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!