پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس نهم

جلسه اول از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه83

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خارج می شود،می داند،نازل می شود

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

یعلم

یلج

یخرج

ینزل

یعرج

یولج

می داند

فرو می رود

خارج می شود

نازل می شود

بالا می رود

داخل می کند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یعلم ما یلج فی الارض:می داند آنچه را فرو می رود در زمین

2-و ما یخرج منها:و آنچه خارج می شود از آن

3-و ما ینزل من السماء:و آنچه نازل می شود از آسمان

4-و ما یعرج فیها:و آنچه بالا می رود در آن

5-یولج الیل فی النهار:داخل می کند شب را در روز

6-و یولج النهار فی الیل:و داخل می کند روز را در شب

7-و هو الرحیم الغفور:و او مهربان و بسیار آمرزنده  است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 84

انس با قرآن در خانه

ب)دو آیه اول و دوم سوره مبارکه سبأ را ترجمه کنید.

1-الحمد لله الذی له ما فی السموت و ما فی الارض

سپاس و ستایش برای خدایی است که برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است

2-و له الحمد فی الاخرة

و برای اوست سپاس و ستایش در آخرت

3-و هو الحکیم الخبیر

و او حکیم و آگاه است

4-یعلم ما یلج فی الارض

می داند آنچه را فرو می رود در زمین

5-و ما یخرج منها

و آنچه خارج می شود از آن

6-و ما ینزل من السماء

و آنچه نازل می شود از آسمان

7-و ما یعرج فیها

و آنچه بالا می رود در آن

8-و هو الرحیم الغفور

و او مهربان و بسیار آمرزنده  است

ج)از صفحه431قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

عن القلوبهم:از دل هایشان

فی ضلل المبین:در گمراهی آشکاری

بهذا القرءان:به این قرآن

د)در صفحه431 قرآن کریم، خداوند خطاب به پیامبر اکرم می فرماید ما تو را برای همه مردم فرستادیم. این آیه را که بیانگر دعوت جهانی اسلام است یافته و همراه با معنای آن بنویسید.

متن:و ما ارسلنک الا کافة للناس

ترجمه:و ما تو را نفرستادیم مگر به سوی همه مردم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه86

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آفریننده،روزی می دهد،یاد کنید،تردید

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

فاطر

اذکروا

خالق

یرزق

اتخذوا

شک

پدید آورنده

یاد کنید

خالق

روزی می دهد

بگیرید

شک،تردید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ا فی الله شک:آیا در وجود خدا شک است؟

2-فاطر السموت و الارض:پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین

3-یایها الناس اذکروا:ای مردم یاد کنید

4-نعمت الله علیکم:نعمت های خدا را بر شما

5-هل من خالق غیر الله:آیا هیچ آفریننده ای غیر از خدا هست؟

6-یرزقکم:روزی می دهد به شما

7-فاتخذوه:پس بگیرید آن را

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه89

انس با قرآن در خانه

ب)این عبارات و آیات قرآنی را از سوره فاطر ترجمه کنید.

1-الحمد لله فاطر السموت و الارض:سپاس و ستایش برای خدایی است که پدیدآورنده آسمان ها و زمین است

2-یایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم:ای مردم یاد کنید نعمت های خدا را بر شما 

3-هل من خالق غیر الله:آیا هیچ آفریننده ای غیر از خدا هست؟

4-یرزقکم من السماء و الارض:روزی می دهد به شما از آسمان و زمین

5-لا اله الا هو فانی تؤفکون:نیست معبودی جز او پس چگونه(با این حال)منحرف می شوید؟! 

6-ان الشیطن لکم عدو فاتخذوه عدوا:همانا شیطان برای شما دشمن است پس او را دشمن در نظر بگیرید

 

ج)از صفحه436قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لعلکم تشکرون: تا شکرگزاری کنید

یا ایها الناس:ای مردم

یوم القیمة:روز قیامت

 

د)در صفحه 436 قرآن کریم،خداوند می فرماید همه مردم نیازمند خدا هستند و تنها اوست که از همه چیز بی نیاز است.این آیه شریفه را یافته و همراه با معنای آن بنویسید.چه خوب است اینگونه آیات را که بیانگر اعتقادات ارزشمند ماست و می تواند ما را در همه مراحل زندگی به راه راست و درست الهی راهنمایی کند،حفظ کنیم و همیشه به خاطر داشته باشیم.

متن:یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید

ترجمه:ای مردم این شما هستید که به خدا نیا دارید و این خداست که بی نیاز و شایسته ستایش است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!