پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس ششم

جلسه اول از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه59

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ایمان آوردیم،بی نیاز،جهاد و تلاش می کند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

حسب

ءامنا

جاهد

یجاهد

نفس

غنی

گمان کرد

ایمان آوردیم

جهاد و تلاش کرد

جهاد و تلاش می کند

خود،جان،جمع انفس

بی نیاز

فعالیت دوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

نفس+ه=نفسه:خودش

نفس+ها=نفسها:خودش

نفس+ک=نفسک:خودت

نفس+ی=نفسی:خودم

انفس+هم=انفسهم:خودشان

انفس+کم=انفسکم:خودتان

انفس+نا=انفسنا:خودمان

فعالیت سوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ا حسب الناس: آیا گمان کردند مردم

2-ان یقولوا ءامنا: که بگویند ایمان آوردیم

3-و من جهد: و هر کس تلاش و جهاد کند

4-یجهد لنفسه: برای خودش جهاد و تلاش می کند

5-ان الله لغنی: همانا خداوند بی نیاز است

6-عن العلمین: از جهانیان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 60

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه از آیات آغازین سوره عنکبوت را کامل کنید.

1-ا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنا

آیا مردم گمان کردند که(به حال خود)رها می شوند وقتی که بگویند ایمان آوردیم ،

2-و هم لایفتنون

و آنها آزمایش نمی شوند؟!

3-و من جهد فانما یجهد لنفسه

و هر کس تلاش و جهاد کند پس همانا برای خودش جهاد و تلاش می کند

4-ان الله لغنی عن العلمین

همانا خداوند بی نیاز از جهانیان است

ج)از صفحه398قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فانجینه:پس او را نجات دادیم

اعبدوا الله: خدا را عبادت کنید(بپرستید)

و اتقوه:و تقوای او را پیشه کنید

د)قرآن کریم ما را به گردش در زمین برای آموختن مسائل گوناگون و نیز عبرت و پند گرفتن از سرگذشت امت های مختلف، سفارش می کند.یکی از این آیات زیبا و پرمعنا در صفحه 398 قرآن کریم آمده است. قسمت ابتدای آیه را به عنوان پیام انتخاب و معنا کنید.

متن:قل سیروا فی الارض

ترجمه:بگو: در زمین سیر و سیاحت کنید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه62

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دوستان،مثل،گرفت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

مثل

اتخذوا

من دون

اولیاء

ک

اتخذ،اتخذت

لو

کانوا یعلمون

مثل،داستان

گرفتند

به جای،غیر از

سرپرستان،دوستان،جمع ولی

مانند

گرفت

اگر،ای کاش

می دانستند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-مثل الذین:داستان کسانی که

2-اتخذوا من دون الله اولیاء:گرفتند به جای خدا سرپرستانی

3-کمثل العنکبوت:مانند داستان عنکبوت

4-اتخذت بیتا:گرفت خانه ای

5-لبیت العنکبوت: خانه عنکبوت

6-لو کانوا یعلمون:اگر می دانستند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه63

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیه از سوره عنکبوت را کامل کنید.

1-مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء

داستان کسانی که غیر از خدا(به جای خدا) سرپرستانی گرفتند.

2-کمثل العنکبوت اتخذت بیتا

مانند داستان عنکبوت است که گرفت خانه ای

3-و ان اوهن البیون لبیت العنکبوت

و همانا سست ترین خانه ها،خانه عنکبوت است.

4-لو کانوا یعلمون

اگر می دانستند

ج)از صفحه403قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

یعبادی الذین ءامنو: ای بندگان مؤمن من

الینا ترجعون:به سوی ما بازگردانده می شوید

اجر العلمین:پاداش جهانیان

د)آخرین آیهٔ سوره عنکبوت یکی از زیباترین و امیدبخش ترین آیات قرآن کریم است؛این آیه و معنای آن را بنویسید و خوب است آن را حفظ کنید.

متن:و الذین جهدوا فینا لیهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین

ترجمه:و کسانی که برای ما تلاش کنند بی شک آن ها را به راه هایمان هدایت می کنیم و مسلما خداوند با نیکوکاران است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!